Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
95/2024 17.07.2024 zmieniające zarządzenie nr 104/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu
 • 03.12.2014
  104/2014

  w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

94/2024 16.07.2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Połaniec jako działka nr 5431/2 (261205_4.0001.5431/2), o pow. 0,0311 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
93/2024 16.07.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Ostrowiec Świętokrzyski (obręb 0036, arkusz 1) jako działka nr 71/1 (260701_1.0036.AR_1.71/1), o pow. 0,0869 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, poprzez zawarcie umowy rozwiązania użytkowania wieczystego. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
92/2024 16.07.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Suchedniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Suchedniów jako działka nr 6574/5 (261005_4.0001.6574/5), o powierzchni 0,3886 ha, poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste, użytkownikowi wieczystemu wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
91/2024 15.07.2024 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji. Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

90/2024 09.07.2024 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru zewnętrznego na stanowisko: Dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach – ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2024 r. Wydział Organizacji i Kadr
89/2024 05.07.2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/5 części w prawie współwłasności nieruchomości położonej w Gostkowie, gm. Bliżyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 Gostków, jako działka nr 483/1 (261002_2.0006.483/1), o powierzchni 0,2000 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
88/2024 04.07.2024 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 05.06.2020
  55/2020

  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie ochrony wąwozów lessowych przed erozją oraz przeciwdziałania ruchom osuwiskowym i usuwania ich skutków

87/2024 04.07.2024 w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw szacowania skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie województwa świętokrzyskiego w infrastrukturze komunalnej. Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 03.08.2020
  84/2020

  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego w infrastrukturze komunalnej

86/2024 03.07.2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce, obrębu 0032, jako działka nr 1111/84 (266101 1.0032.1111/84), o pow. 0,0009 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
85/2024 02.07.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Staszów nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Staszów jako działka nr 5643 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
84/2024 02.07.2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce, obrębu 0032, jako działka nr 1111/77 (266101 1.0032.1111/77), o pow. 0,0014 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
83/2024 28.06.2024 w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 16.01.2023
  3/2023

  w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

82/2024 25.06.2024 w sprawie powołania i ustalenia imiennego składu osobowego komisji gminnej ds. szacowania szkód powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2024 r. w gospodarstwach rolnych Wójta Gminy Wilczyce oraz Członka Zarządu Świętokrzyskiej Izby Wydział Infrastruktury i Rozwoju
81/2024 24.06.2024 w sprawie powołania i ustalenia imiennego składu osobowego komisji gminnej ds. szacowania szkód powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2024 r. w gospodarstwie rolnym Wydział Infrastruktury i Rozwoju
80/2024 19.06.2024 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji. Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

79/2024 14.06.2024 w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-001/23 pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich.” Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • 13.05.2024
  62/2024

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-001/23 pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich.”

78/2024 12.06.2024 w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 05.09.2016
  115/2016

  w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Kielcach

77/2024 12.06.2024 w sprawie powołania i ustalenia imiennego składu osobowego komisji gminnej ds. szacowania szkód powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2024 r. w gospodarstwie rolnym Wydział Infrastruktury i Rozwoju
76/2024 12.06.2024 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikacji i rozpatrzenia wniosków spółek wodnych oraz podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie ich działalności bieżącej w ramach dotacji podmiotowej. Wydział Infrastruktury i Rozwoju
75/2024 12.06.2024 w sprawie ustalenia Procedury zwalczania nadużyć, korupcji i konfliktu interesów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
74/2024 05.06.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Kielce nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Warszawskiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0010 miasta Kielce jako działka nr 962, zabudowanej zabytkowym budynkiem dawnej synagogi Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
73/2024 04.06.2024 w sprawie powołania i ustalenia imiennego składu osobowego komisji gminnej ds. szacowania szkód powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2024 r. w gospodarstwie rolnym Wydział Infrastruktury i Rozwoju
72/2024 03.06.2024 w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 24/2023, z dnia 1 marca 2023r., o wyrażeniu zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gm. Baćkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0014 Wszachów jako działka nr 567/1 (260601_2.0014.567/1) o powierzchni 0,3000 ha na rzecz dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 01.03.2023
  24/2023

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wszachów, gm. Baćkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0014 Wszachów jako działka nr 567/1 (260601_2.0014.567/1) o powierzchni 0,3000 ha na rzecz dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

71/2024 03.06.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat, na rzecz dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Julianów, gm. Tarłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Julianów jako działka ewidencyjna nr 175 (260607_2.0015.175), o pow. 1,99 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
70/2024 03.06.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Wydział Organizacji i Kadr
 • 24.05.2023
  53/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

69/2024 03.06.2024 w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji realizacji zadania pn. Budowa siedziby Dyspozytorni Medycznej DM13-01 w Kielcach oraz budowa systemu łączności radiowej na potrzeby działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w woj. świętokrzyskim Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 26.06.2023
  64/2023

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Kielcach w latach 2023-2026”

68/2024 27.05.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat, na rzecz dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 142,67 m², stanowiącego część nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lipowa, gm. Opatów, obrębu 0015 Lipowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 17/28 (260604_5.0015.17/28), o pow. 0,3558. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
67/2024 27.05.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Ożarów nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Maruszów, gm. Ożarów, obrębu 0015 Maruszów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 1151/5 (260605_5.0015.1151/5), o pow. 0,9797 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
66/2024 27.05.2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Tuczępy, obręb ewidencyjny 0012 Rzędów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 122/2 (260107_2.0012.122/2), o pow. 0,3887 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości