Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
146/2021 20.10.2021 w sprawie powołania Zespołu oceniającego wnioski w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury — „Laboratoria przyszłości” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
145/2021 20.10.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pierzchnicy w okręgu wyborczym nr 5 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
144/2021 18.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0009) jako działka nr 170 1/1, o pow. 0,0059 ha i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
143/2021 11.10.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
  • 26.02.2016
    20/2016

    w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

142/2021 11.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z t tulu gospodarowania nieruchomościami Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
141/2021 11.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu zapłaty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
140/2021 11.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
139/2021 11.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
138/2021 11.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
137/2021 07.10.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanego dalej „Zespołem” Wydział Finansów i Budżetu
136/2021 06.10.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 112/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania datacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
  • 10.09.2021
    112/2021

    w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych

135/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Pińczowskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
134/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Włoszczowskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
133/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Staszowskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
132/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Starachowickiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
131/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Skarżyskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
130/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Sandomierskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
129/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Kazimierskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
128/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Ostrowieckiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
127/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Opatowskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
126/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Koneckiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
125/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Kieleckiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
124/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Miastu Kielce na prawach powiatu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
123/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Jędrzejowskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
122/2021 29.09.2021 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Buskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
121/2021 29.09.2021 w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzeń Wojewody Świętokrzyskiego dotyczących komisji inwentaryzacyjnych do spraw mienia Skarbu Państwa przejmowanego przez Powiaty Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
120/2021 28.09.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji konkursu na spot/ materiał filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19 oraz zakupu materiałów informacyjnych dotyczących akcji #SzczepimySię, realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
119/2021 28.09.2021 w sprawie powołania zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Wydział Organizacji i Kadr
118/2021 22.09.2021 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
117/2021 21.09.2021 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w latach 2020—202 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego