Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
132/2019 08.11.2019 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 16.01.2017
  5/2017

  W sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

131/2019 06.11.2019 zmieniające Zarządzenie nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione Zarządzeniem nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r., zmienione Zarządzeniem nr 17/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2019 r., zmienione Zarządzeniem nr 50/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

130/2019 06.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 11 lat z , umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, wpisanej do rejestru zabytkow pod pozycja A.643/1-3, położonej we wsi Węchadłów, obręb 0016, gmina Michałów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 282/4 i 282/5, o łącznej powierzchni 0,552ł ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
129/2019 06.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody, na bezprzetargowe zawarcie na rzecz , na okres 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0250 ha, stanowiącego części nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Kielcach, przy , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce (obręb 0016) jako działki nr nr: 487 o pow. 0,0284 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1L/00054867/5 oraz 489 o pow. 0,0112 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr Kl1L/00077028 /9 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
128/2019 05.11.2019 w sprawie powołania zespołu do oceny ofert zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 06.12.2016
  145/2016

  w sprawie powołania zespołu do oceny ofert zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus

127/2019 04.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Miasta Kielce na prawach powiatu, własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w pasie drogowym ulicy Częstochowskiej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce, obręb 0009, jako działki nr nr: 414/66 o pow. 0,0657 ha, 4 14/72 o pow. 0,0963 ha i 414/75 O pow. 0,2554 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
126/2019 04.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Kielce, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach, przy ul. Jaśminowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0032 jako działka nr 1029/2, o pow. 0,0055 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
125/2019 04.11.2019 w sprawie odwołania i powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
124/2019 25.10.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 12.12.2017
  137/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”

122/2019 22.10.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem - dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim" Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
123/2019 22.10.2019 w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 02.10.2014
  82/2014

  w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

121/2019 21.10.2019 w sprawie kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 27.10.2017
  117/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku Kamiennej, w obrębie 0004 Kamienna oraz na przyznanie tym dzierżawcom pierwszeństwa jej nabycia

120/2019 18.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz spółki Cement Ożarów SA, w trybie bezprzetargowym, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/3 części w nieruchomości położonej w miejscowości Potok Kolonia, gmina Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: H9 o pow. „4000 ha oraz 120 o pow. 0,2500 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1S/00051723/9 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
119/2019 18.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres pięciu lat ze Wspólnotą Mieszkaniową „USTRONIE 1”, mającą siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 65 w Kielcach, urnowy dzierżawy w odniesieniu do części (o pow. 00 100 ha) nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Nowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0024) jako działka nr 101/36, o pow. 0,0339 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
118/2019 08.10.2019 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji Wydział Infrastruktury i Rozwoju
117/2019 08.10.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 9 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
116/2019 02.10.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łagowie w okręgu wyborczym nr 13 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
115/2019 26.09.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w latach 2018÷2019 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
114/2019 23.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 10 lat, umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa (o pow. 0,0480 ha), położonej w Starachowicach (obręb 0001), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1282/8, o pow. 0,0749 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
113/2019 19.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody „na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie 0015 Maruszów, gmina Ożarów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00098372/4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr nr: 1179/12 1179/2, 1179/4, 696/1, 698/1, 700/1, 700/2, 702/1, 702/2, 702/4, 704/2, 704/3, 706/2, 706/3, 708/2, 708/3, 710/2, 710/3, 712/2, 712/3, 714/2, 714/3, 716/2, 716/3, 718/1 718/2, 718/3, 718/5, 720/2, 720/3, 722/1, 722/2, 722/4, 724/1, 724,2, 724/4, 724/5, 726/1, 726/2, 726/7, wskazane w wykazie działek, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
112/2019 16.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie przetargu, nieruchomości położonej w Ratajach, gm. Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/12, o pow. 0,1782 ha, z przeznaczeniem na działalność rolniczą Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
111/2019 12.09.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pt „Doposażenie Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
110/2019 12.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Starachowice, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 jako działki: nr 2149/32 o pow. 0,0147 ha i nr 2149/38 o pow. 0,1121 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
109/2019 04.09.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
108/2019 22.08.2019 zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 98/2019 z dnia 19 lipca 2019r., wyrażające zgodę na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0040ha, stanowiącego część nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,1531 ha, położonej w Skarżysku Kamiennej. przy ul. Niepodległości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 00 Oćma Kamienna (arkusz mapy 23) jako działka nr 226/2 o pow.O,1531 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 19.07.2019
  98/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0040 ha, stanowiącego część nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,1531 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Niepodległości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 Górna Kamienna (arkusz mapy 23) jako działka rw 226/2 o pow. 0,1531 ha

107/2019 20.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych, na rzecz Skarbu Państwa, w drodze zakupu, nieruchomości zajętej pod cmentarz wojenny z lat 1914 —1915, na którym pochowani są nieznani żołnierze armii austriacko — węgierskiej, położone we wsi Adamczowice, gmina Klimontów, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 130/1 o pow. 0,0138 bai 130/20 pow. 0,0412 ha, stanowiące własność oraz położone we wsi Przybysławice, gmina Klimontów, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 466/1 o pow. 0.001] ha i 466/30 pow. 0,0084 ha, stanowiące własność Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
106/2019 14.08.2019 w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
105/2019 14.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 jako działka nr 18/2, o pow. 0,0186 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
104/2019 09.08.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

103/2019 31.07.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Oleśnica w okręgu wyborczym nr 9 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Wybierz Strony