Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
125/2022 17.11.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Stąporków, niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej 260508_4 miasto Stąporków. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 jako działka nr 4651 (260508_4.0003.4651), o pow. 4,5515 ha, zajętej pod zbiornik wodny „Miła” Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
124/2022 17.11.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 30.12.2021
  165/2021

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

123/2022 08.11.2022 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

122/2022 03.11.2022 zmieniające zarządzenie nr 104/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
 • 03.12.2014
  104/2014

  w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

121/2022 18.10.2022 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 16/14-2022/OG-FAMI pn. „Świętokrzyskie — dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
120/2022 17.10.2022 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i szczegółowych zasad gospodarowania środkami trwałymi, wartościami materialnymi i prawnymi oraz prowadzenia gospodarki magazynowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
 • 30.06.2011
  67/2011

  Zarządzenie nr 67 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i szczegółowych zasad gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz prowadzenia gospodarki magazynowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

119/2022 14.10.2022 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w latach 2021÷2022. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
118/2022 07.10.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Jędrzejów, nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie miasta i gminy Jędrzejów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: obrębu 0004 Jędrzejów jako działki nr: 396/16 (260202_4.0004.396/16), 396/17 (260202_4.0004.396/17) i 446 (260202_4.0004.446); obrębu 0005 Jędrzejów jako działka nr 354 (260202_4.0005.354); obrębu 06 Jędrzejów jako działka nr 497 (260202_4.0006.497); obrębu 08 Jędrzejów jako działki nr: 154/2 (260202_4.0008.154/2), 154/5 (260202_4.0008.154/5), 154/6 (260202_4.0008.154/6); obrębu 0022 Piaski jako działka nr 2.309 (260202_5 0022.AR_2.309); obrębu 0001 Borki jako działka nr 96 (260202_5.0001.96); obrębu 0035 Wolica jako działka nr 613 (260202_5.0035.613); obrębu 0011 Jasionna jako działka nr 382 (260202_5.001 1.382) oraz obrębu 0015 Lścin jako działka nr 552 (260202_5.0015.552) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
117/2022 07.10.2022 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie łub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
116/2022 06.10.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0053 ha, będącego częścią nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0032) jako działka nr 1031/6 (266101_1.0032.1031/6) o pow. 0,0548 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
115/2022 06.10.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat, na rzecz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą nr REGON , kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,2600 ha, położonej w Rakowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0018 Raków jako działka nr 3180 (260416_2.0018.3180) i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
114/2022 06.10.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Kije nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Umianowice, gmina Kije, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Umianowice jako działki nr nr: 180/2 (260802 2.0015.180/2) o pow. 3,1395 ha i 180/3 (260802 2.0015.180/3) o pow. 1,3420 ha oraz położonej w miejscowości Hajdaszek, gmina Kije, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 Hajdaszek jako działka nr 302/6 (260802_2.0006.302/6) o pow. 2,7048 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
113/2022 06.10.2022 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
112/2022 05.10.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicy Źródłowej, o łącznej powierzchni 0,0562 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0017) jako działki nr nr: 569/18 (266101_1.0017.569/18) o pow. 0,0066 ha, 569/17(266101_1.0017.569/17) o pow. 0,0055 ha, 569/11 (2661011.0017.569/11) o pow. 0,0167 ha, 569/9 (266101_1.0017.569/9) o pow. 0,0274 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
111/2022 30.09.2022 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 05.03.2019
  27/2019

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Kielcach

110/2022 29.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
109/2022 29.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
108/2022 26.09.2022 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Skarżyskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 29.09.2021
  131/2021

  w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Skarżyskiemu

107/2022 26.09.2022 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Opatowskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 29.09.2021
  127/2021

  w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Opatowskiemu

106/2022 23.09.2022 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
105/2022 22.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Mikołaja Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0006 Rejów, arkusz 64), jako działka nr 3/3 (261001_1 .0006.AR_64.3/3), o powierzchni 0,0118 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
104/2022 19.09.2022 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupia Konecka w okręgu wyborczym nr 2 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
103/2022 19.09.2022 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałów w okręgu wyborczym nr 3 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
102/2022 15.09.2022 w sprawie powołania interdyscyplinarnej Komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
101/2022 13.09.2022 zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 48/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców Wydział Organizacji i Kadr
 • 08.05.2020
  48/2020

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

100/2022 12.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat, umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kałkowie, gm. Pawłów, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 Kałków, jako działka nr 371/1 (266104 2.0011.371/1), o powierzchni 0,2500 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
99/2022 12.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce, położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego i ul. Tytusa Chałubińskiego. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0009 jako działki nr nr: 1814/36 (266101 10009.1814/36) o pow. 0,0017 ha, 1814/39 (266101_1.0009.1814/39) o pow. 0,0340 ha, 1814/42 (266101_1.0009.1814/42) o pow. 0,2553 ha, 1814/43 (266101_1.0009.1814/43) o pow. 0,0079 ha, 1814/47 (266101_1.0009.1814/47) o pow. 0,1054 ha, 1814/48 (266101_1.0009.1814/48)0 pow. 0,0303 ha, 1823/1 (266101_1.0009.1823/1) o pow. 0,0008 ha, 1814/45 (266101_1.0009.1814/45) o pow. 0.08881 ha i 1825/1 (266101_1.0009.1825/1)0 pow. 0,0393 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
98/2022 12.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Klimontów, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Klimontów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: obrębu 0001 Adamczowice jako działki nr 130/1 (260903_5.0001.130/1) o pow. 0,0138 ha i nr 130/2 (260903_5.0001.130/2) o pow. 0,0412 ha oraz obrębu 0026 Przybysławice jako działki nr 466/1 (260903_5.0026.466/1) o pow. 0,0011 ha i nr 466/3 (260903_5.0026.466/3) o pow. 0,0084 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
97/2022 12.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Staszów jako działka nr 1837/2 (261207 4.0001.1837/2), o pow. 0,0032 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
96/2022 23.08.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy gruntu o pow. 0.0174 ha. będącego częścią nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0032) jako działka nr 1031/12 (266101 1.0032.1031/12) o pow. 0,1162 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości