Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
28/2019 06.03.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
27/2019 05.03.2019 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 21.06.2010
  68/2010

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
  w Kielcach

26/2019 05.03.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

24/2019 20.02.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 99/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2015 r. ustalające zasady wydzielenia stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 19.10.2015
  99/2015

  ustalające zasady wydzielenia stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

23/2019 19.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Źródłowej 10 w Kielcach, urnowy dzierżawy gruntu będącego własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok. 0,0875 ha, położonego w Kielcach przy ul. Źródłowej, stanowiącego działkę oznaczoną numerem 569/10 (pow. 0,0542 ha) oraz części działek oznaczonych numerami: 569/12 (pow. 0,0110 ha) i 569/13 (pow. 0,0223 ha) w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0017) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
22/2019 19.02.2019 w sprawie powołania członków do składu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kielcach na II kadencję, przypadającą na lata 2018-2023 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
21/2019 19.02.2019 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Nr 131/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r., wyrażającego zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego należącego do Skarbu Państwa udziału w wysokości 6/180 części, w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Staszów, w obrębie 01, jako działka Nr 2614 o pow. 0,1690 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 01.12.2017
  131/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Staszowie w obrębie 01

20/2019 14.02.2019 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 02.01.2018
  2/2018

  w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

19/2019 14.02.2019 w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
18/2019 14.02.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 15/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzących w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 30.01.2019
  15/2019

  w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

17/2019 07.02.2019 zmieniające Zarządzenie nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione Zarządzeniem nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

16/2018 01.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 10-ciu lat kolejnej umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Skarbu Państwa o powierzchni 0,0203 ha, położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej, stanowiącego część działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0013) numerami 45/2 (pow. 0,0095 ha) i 45/9 (pow. 0,0108 ha) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
15/2019 30.01.2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2019 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 14.02.2019
  18/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 15/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzących w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej

14/2019 30.01.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijach w okręgu wyborczym nr 15 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
13/2019 30.01.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 13 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
12/2019 30.01.2019 w sprawie uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu akt dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Organizacji i Kadr
11/2019 30.01.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 16.03.2016
  29/2016

  w sprawie powołana Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

10/2019 22.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, na czas oznaczony, urnowy użyczenia, lokalu Skarbu Państwa, położonego w Opatowie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 12.12.2018
  114/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Opatowskim, na czas oznaczony, umowy użyczenia, lokalu Skarbu Państwa, położonego w Opatowie

9/2019 17.01.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

8/2019 09.01.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
7/2019 09.01.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 15 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
6/2019 08.01.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 55/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 13.06.2017
  55/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim

5/2019 04.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze bezprzetargowej, poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0003 Dąbrowa Dolna, gmina Bodzentyn na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
4/2019 04.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny własności nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej pow. 2,3699 ha, położonej w Końskich, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 4820/1, 4990, 4995/12 w obrębie 0002 oraz 4990/5 w obrębie 0005 (użytek drogowy), znajdującej się w pasie dróg gminnych – na rzecz Gminy Końskie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
2/2019 02.01.2019 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 26.10.2017
  111/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 55/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim, zmienione Zarządzeniem Nr 83/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2017 roku

1/2019 02.01.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 16.01.2017
  3/2017

  w sprawie powołania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

3/2019 02.01.2019 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii na obszarze województwa świętokrzyskiego Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
122/2018 20.12.2018 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2019 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
121/2018 18.12.2018 w sprawie ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego na lata 2019-2021 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
120/2018 17.12.2018 w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wybierz Strony