Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
109/2018 04.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na okres dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
108/2018 03.12.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014 - 2020 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
107/2018 30.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
106/2018 30.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koprzywnicy w okręgu wyborczym nr 3 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
105/2018 30.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających (10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne w okręgu wyborczym nr 9 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
104/2018 27.11.2018 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
103/2018 21.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 11 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
102/2018 21.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszycach w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
101/2018 21.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
100/2018 21.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
99/2018 15.11.2018 W sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Polskim Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień oraz wywiązywania się z obowiązków i wymogów określonych w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
98/2018 14.11.2018 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 102/2017 z dnia 4 października 2017 r. wyrażającego zgodę na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz osoby prawnej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Miedziana Góra Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 04.10.2017
  102/2017

  w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku Nr 87/2017, dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz osoby prawnej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Miedziana Góra

97/2018 14.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobami fizycznymi kolejnej umowy dzierżawy, na okres 10 lat, w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,0 160 ha, położonej w Kielcach, w obrębie 0032 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
96/2018 14.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 25.06.2019
  82/2019

  w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 96/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., wyrażającego zgodę na dokonanie, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego

95/2018 08.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego, położonej we Włoszczowie, w obrąbie 05 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
94/2018 06.11.2018 w sprawie udziału w ćwiczeniu systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia RENEGADE — SAREX 18/II Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
93/2018 06.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sitkówce-Nowinach, w obrębie 0004 Wola Murowana Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 21.05.2019
  63/2019

  w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 93/2018 z dnia 6 listopada 2018r., wyrażającego zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sitkówce-Nowinach, w obrębie 0004 Wola Murowana

92/2018 06.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej darowizny udziału w nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach, w obrębie 0024 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
91/2018 22.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Masłów, w obrębie 0011 Wola Kopcowa. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
90/2018 22.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką NEXERA Sp. z o. o., na czas oznaczony, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Iwaniska, w obrębie 0003 Dziewiątle Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
89/2018 22.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej, XV obrębie 0003 Płace oraz na przyznanie temu dzierżawcy pierwszeństwa jej nabycia Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
88/2018 04.10.2018 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
87/2018 03.10.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 07.09.2017
  95/2017

  w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

86/2018 02.10.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

Zarządzenie nr 85/2018 27.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu Skarb Państwa nieruchomości, położonych w Kielcach w obrębach 0024 i 0031. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
84/2018 26.09.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznympołożonym na obszarze województwa świętokrzyskiego Wydział Organizacji i Kadr
 • 21.05.2012
  45/2012

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego

83/2018 25.09.2018 w sprawie odwołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim i powołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach
82/2018 19.09.2018 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadania zleconego polegającego na utworzeniu lub wyposażeniu placówek Senior+ (moduł I Programu Wieloletniego Senior+) oraz na zapewnieniu ich bieżącego funkcjonowania (moduł II Programu Wieloletniego Senior+) w roku 2017 i 2018 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
81/2018 14.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0008 Bzinek Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
80/2018 11.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Suchedniowie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wybierz Strony