Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Pani Nina Kacperczyk tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Niny Kacperczyk tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Starostwo Powiatowe w Staszowie, Starostwo Powiatowe w Pinczowie, Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Zespolony, Zakład Obsługi i Informatyki ŚUW, Wojewódzki Inspektorat Jakosci Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Kielcach.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu grudniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Zakład Cukierniczy "BANATKIEWICZ" Z.P.Chr. Janusz i Andrzej Banatkiewicz Spółka Jawna w Kielcach
Kontrola dotyczy oceny realizacji obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków w zakładach pracy chronionej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Sadowiu
Kontrola w Urzędzie Gminy w Sadowiu w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim
Urząd Gminy w Iwaniskach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Iwaniskach w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przy ul. Kolberga 4
Kontrola realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych
w sprawach wynikających z przepisów ustawy, prawidłowości przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności go
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania
Urząd Gminy w Baćkowicach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w zakresie :<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o
"KOBEX"Export-Import Zakład Pracy Chronionej Roman Łęcki, Marek Łęcki Spółka Jawna
Zalecenie pokontrolne dotyczące właściwej realizacji zadań ustawowych. Dotyczy: "KOBEX"Export-Import Zakład Pracy Chronionej Roman Łęcki, Marek Łęcki Spółka Jawna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Starostwo Powiatowe w Opatowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzka Komenda Panstwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu listopadzie 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w 2006 i 2
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Kielcach
Kontrola Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Kielcach w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach w okresie 2007 roku,<br>
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Mickiewicza 10
Kontrola problemowa z działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kielcach ul. Mickiewicza 10
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Pierzchnicy
Kontrola w zakresie funkcjonowania jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Pierzchnicy.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dobra Chata”, ul.Sandomierska 126, 25-324 Kielce
Kontrola doraźna przeprowadzona w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach w dniu 31 października 2007 r. w zakresie "Oceny jakości usług świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwio Powiatowe w Sandomierzu, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowe, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu październiku 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Samborcu
Kontrola w Urzędzie Gminy w Samborcu w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
-przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoi
Urząd Gminy w Łoniowie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Łoniowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy- obowiązku składania oświadczeń o swoi
Dom Pomocy Społecznej w Brodach Iłżeckich
Kontrola dotyczy oceny jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Brodach Iłżeckich.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pan Bogdan Wilkiewicz tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Bogdana Wilkiewicza tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łoniowie
Kontrola Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łoniowie w zakresie oceny przestrzegania standardów opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegania zasad zatrudnienia.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Końskich
Kontrola jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Końskich.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pan Kazimierz Pawlonka tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pana Kazimierza Pawlonki tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Kontrola dotyczy oceny jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Hanna Ciosek tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Hanny Ciosek tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składani
Urząd Gminy w Wojciechowicach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadcze
Urząd Gminy w Waśniowie, Urząd Gminy w Obrazowie, Urząd Gminy w Baćkowicach, Urząd Gminy w Wiślicy, Urząd Gminy w Bałtowie, Starostwio Powiatowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Starostwo Powiatowe w Opatowie, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej i Sandomierzu.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Jednostki samorządu terytorialnego i inne
Informacja o wykonywaniu przez dyrektorów Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich kompetencji kontrolnych za I półrocze 2007 r.
Wojewoda, Wicewojewoda
MEBLODEX-BIS
Zalecenia pokontrolne dla „MEBLODEX-BIS" z kontroli przeprowadzinej w dniu 21.09.2007 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony