Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
Kontrola oceny eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pan Grzegorz Stefańczyk tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Grzegorza Stefańczyka tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Ludomiła Matla tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ludomiły Matli tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
Kontrola dotyczy oceny standardów świadczonych usług i zasad funkcjonowania placówki.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka francuskiego Pani Teresa Zuchowicz
Kontrola działalności Pani Teresy Zuchowicz tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Uzdrowisko ,,Busko - Zdrój’’ S. A., Busko-Zdrój
Zalecenie pokontrolne w zakresie badania prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach, Nowy Korczyn
Kontrola w zakresie: przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych, ocena działania placówki.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
„MEDAX” - Zdzisław Mozal i Leszek Naumiuk Spółka Jawna
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej. Dotyczy: „MEDAX” - Zdzisław Mozal i Leszek Naumiuk Spółka Jawna.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Urząd Gminy w Pierzchnicy, Urząd Gminy w Morawicy, Urząd Gminy w Nowej Słupi, Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu sierpniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w zakresie jakości świadczonych usług, wykonywania zaleceń pokontrolnych i realizacji zadań naprawczych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Ewa Maciąg tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ewy Maciąg tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7
Kontrola obejmuje sprawdzenie jakości świadczonych usług.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Małgorzata Mochoń tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Mochoń tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Tłumacz przysięły języka rosyjskiego Pani Anna Dyrduł
Kontrola działalności Pani Anny Dyrduł tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Gminy w Nowej Słupi
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi
w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw (kontrola przeprowadzona przez wyznaczone Wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
Wojewoda, Wicewojewoda
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6
Kontrola w zakresie świadczenia usług na rzecz mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10
Kontrola w zakresie sprawdzenia jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Sobieskiego 30
Kontrola w zakresie sprawdzenia jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Sobieskiego 30.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Skarżysku – Koscielnym, Urząd Miejski w Skarżysku – Kamiennym, Urząd Miasta i Gminy w Zawichoscie, Urząd Miejski w Sandomierzu, Urząd Gminy w Dwikozach, Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennym, Starostwio Powiatowe w Busku – Zdroju, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Busku – Zdroju.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiacu lipcu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Zalecenia pokontrolne dt. eksploatacji Systemu Informatycznego eksploatowanego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zagórsku, filia w Rudzie Strawczyńskiej
Kontrola dotycząca sprawdzenia jakości świadczonych usług.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej
Kontrola z realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
w Skarżysku Kamiennej w zakresie prawidłowości przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rodzinny Dom Dziecka w Rakowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie
oceny przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych, oceny przestrzegania zatrudniania w Rodzinnym Domu Dziecka w Rakowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach
Kontrola z realizacji zadań zleconych i własnych, funkcjonowania ośrodka w zakresie zatrudnienia i sposobu realizacji rządowych programów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Tuczępach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Tuczępach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta),<br>
- przestrzegania przez rad
Urząd Gminy w Łubnicach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Łubnicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta),<br>
- przestrzegania przez ra
Urząd Gminy w Oleśnicy
Kontrola w Urzędzie Gminy w Oleśnicy w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta<br>
- obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie mająt
Tłumacz przysięgły języka bułgarskiego Pani Elżbieta Michow
Kontrola działalności Pani Elżbiety Michow tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego
Urząd Gminy w Wilczycach, Urząd Miasta w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiacu czerwcu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Dwikozach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Dwikozach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie m

Wybierz Strony