Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowy Inspektorat Nazoru Budowlanego w Busku-Zdroju
Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2011 roku na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w Powiatowym Inspektoracie Nazoru Budowlanego w Busku-Zdroju.
Stadion Miejski "KSZO" przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na Stadionie Miejskim "KSZO" przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Minis
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie.
Straż Miejska Ostrowiec Św.
Ocena realizacji i dokumentowania przez straże miejskie czynności związanych z ujawnianymi wykroczeniami oraz ewidencjonowanie podejmowanych działań, stosowanie uprawnień przez funkcjonariuszy straży gminnych.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
GOZ w Łopusznie
Kontrola problemowa w GOZ w Łopusznie
Urząd Gminy Szydłów
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Szydłów w zakresie realizacji przez samorząd gminny zadań własnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie w zakresie oceny realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju
i czerwcu 2010 r.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie.
Protokół z kontroli kompleksowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie. Kontrola dotyczyła: oceny działalności placówki w zakresie: jakości usług opiekuńczo-wychowaczych oraz wymogów dotyczących kwalifikacji zatrudnionej w placówce.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie.
Kontrola kompleksowa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pacanowie. Kontrola dotyczyła oceny standardu opieki i wychowania oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie wykwalifikowanych osób.
Straż Miejska Opatów
Ocena realizacji i dokumentowania przez straże miejskie czynności związanych z ujawnianymi wykroczeniami oraz ewidencjonowanie podejmowanych działań, stosowanie uprawnień przez funkcjonariuszy straży gminnych.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa dotyczącą działalności finansowo – gospodarczej w 2011 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa dotyczącą prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.
Straż Gminna Bogoria
Ocena realizacji i dokumentowania przez straże miejskie czynności związanych z ujawnianymi wykroczeniami oraz ewidencjonowanie podejmowanych działań, stosowanie uprawnień przez funkcjonariuszy straży gminnych.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w zakresie:<br>
- rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy,<br>
- rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Miejską, <br>
- wydawania zezwoleń na
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ”TERKRIS” Teresa Marcinkowska ul. Reymonta 22, 28-300 Jędrzejów
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w PPHU”TERKRIS” w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa dotycząca działalności finansowo – gospodarczej w 2011 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - Oddział w Busku-Zdroju
Ocena realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego pod kątem spełniania warunków określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Gmina Kielce ul. Rynek 1 25-516 Kielce
Protokół z kontroli zadania realizowanego w ramach Resortowego Programu „Maluch” pn. „Budowa budynku na potrzeby żłobka – Piekoszowska II w Kielcach”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.
Polski Czerwony Krzyż Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach.
Kontrola problemowa w Polskim Czerwonym Krzyżu Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny stopnia prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzonej w
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach.
Kontrola problemowa w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach. Kontrola dotyczyła oceny: prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzonej w tym zakresie dokum
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
Kontrola problemowa dotycząca działalności finansowo – gospodarczej w 2011 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie.
ZOZ w Górnie
Kontrola problemowa ZOZ w Górnie
Urząd Gminy Gnojno
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Gnojno w zakresie realizacji przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pensjonat Uzdrowiskowy,,SOLANNA’’ Andrzej Glejzer ul. Targowa 2, 28-131 Solec
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Pensjonacie Uzdrowiskowym ,,SOLANNA’’ w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz uprawnionego do przyj
SZOZ w Strawczynie
Kontrola problemowa w SZOZ w Strawczynie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stasz
Dom Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej.
kontrola dotyczyła: oceny standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, a także sprawdzenia wskaźnika zatrudnienia pra