Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kontrola dotyczyła: oceny funkcjonowania PŚDS.
Niepubliczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Małachowie.
Protokół z kontroli problemowej w Niepublicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Małachowie. Kontrola dotyczyła: oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków, oceny zasadności dalszeg
Pani Aneta Rybus-Capello tłumacz przysięgły języka włoskiego
Kontrola problemowa działalności Pani Anety Rybus-Capello tłumacza przysięgłego języka włoskiego.<br>
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach
Protokół z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Działoszycach.
Urząd Gminy w Wilczycach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Wilczycach w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy Wilczyce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Wilczycach w zakresie:
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gmi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej. Kontrola dotyczyła oceny stopnia realizacji wybranych zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Starostwo Powiatowe w Końskich
Kontrola problemowa ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Koneckiego wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w tym wykorzystanie środków finansowych dotacji celowej sklasyfikowanej
Pan Paweł Potoniec tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola problemowa działalności Pana Pawła Potońca - tłumacza przysięgłego języka angielskiego<br>
Urząd Gminy w Wąchocku
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w zakresie: Sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych w latach 2009-2011 oraz Stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego usytu
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych (realizacja przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarząd
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
Protokółz kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchockuw dniach 19 i 20 września 2011 r. w zakresie dofinansowania zadań własnych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Powiat Sandomierski ul. Mickiewicza 34, 27- 600 Sandomierz, Powiatowy Zarząd Dróg ul. Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz
Projekt nr 6/NPPDL/2010
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0735T Daromin – Wysiadłów w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów, Radoszki i Wysiadłów
Powiat Kazimierski ul. Kościuszki 12, 28- 500 Kazimierza Wielka, Powiatowy Zarząd Dróg
Projekt nr 31/NPPDL/2010
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościniec w km 6+716 – 9+671 dł. 2 955m”.
Spółdzielnia Inwalidów ,,SIMKO’’ ul. 1 Maja 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Kontrola problemowa przeprowadzona w Spółdzielni Inwalidów ,,SIMKO’’ w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie.
Miejski Urząd Pracy w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w MUP w Kielcach obejmująca sprawdzenie realizacji zadań określonych ustawą z dnia 20.04.2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie przestrzegania
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne.
Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne. Kontrola dotyczyła oceny standardu jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców, prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz kwalifikacji zatrudnionej k
Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Protokół z kontroli kompleksowej w Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontrola dotyczyła oceny standardu usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków oraz sprawdzenia kwalifikacji osoby prowadzącej RDD oraz innych zatrud
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. Kontrola dotyczyła: oceny stopnia realizacji wybranych zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Niepubliczna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wchowawcza "Nasz Dom" w Ostrowcu Świętokrzysklim.
Protokół z kontroli problemowej w Niepublicznej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontrola dotyczyła oceny zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce, działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i u
1. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Słowackiego 31, 2. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Opatowie, 27-500 Opatów, ul. Słowackiego 7, 3. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Koseły 22, 4. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, 25-328 Kielce, ul. Legnicka 1
Realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Pani Elżbieta Strzelecka-Pożoga tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola problemowa działalności Pani Elżbiety Strzeleckiej-Pożogi - tłumacza przysięgłego języka francuskiego<br>
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Kontrola problemowa przeprowadzona w KOmendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pozarnej w Kielcach<br>
,,SZUMMAR’’ Spółka Jawna Marek Szumielewicz i Ewa Szumielewicz Zakład Pracy Chronionej ul. Staszica 2A, Parszów, 27-215 Wąchock
Kontrola problemowa przeprowadzona w zakładzie ,,SZUMMAR’’ Spółka Jawna w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83 28-300 Jędrzejów
INFORMACJA
z kontroli przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego Domu Pomocy Społ
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach dla projektu: ”Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad. 1 na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. Świę
Powiatowy Inspektorat Weterynari ul. Objazdowa 11 28-100 Busko - Zdrój
kontroli przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju”
Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 27 – 440 Ćmielów
kontrolaprzedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Boria-Maksymilianów – etap I ”
Powiat Skarżyski Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko - Kamienna
Projekt nr 25/NPPDL/2010
„Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej”