Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Kontrola problemowa przeprowadzona w UMiG w Wąchocku w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawnia dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Partner" w Kielcach
Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą prowadzonej przez NZOZ „Partner” w Kielcach, w tym także szkół, w których ta opieka jest realizowana przez jednostkę kontrolowaną.
Pani Krystyna Biel - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Krystyny Biel tłumacza przysięgłego języka niemieckiego<br>

Kontrola działalności Pani Anny Kasprzyk - tłumacz przysięgły języka angielskiego<br>
Pani Maria Węglewicz tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marii Węglewicz tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Edyta Kaptur tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Edyty Kaptur tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Joanna Gibalska tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Joanny Gibalskiej tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pan Mariusz Adamczyk - tłumacz przysięgły języka angielskiego i francuskiego
Kontrola działalności Pana Mariusza Adamczyka - tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Kontrola problemowa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
Projekt nr 9/NPPDL/2010 „Remont dróg powiatowych Nr 0421T Końskie –
Bedlno – Wierzchowisko (ul. Gimnazjalna w Końskich) w km 0+430 – 2+600 i 3+408 – 9+258 i Nr 0418T Kliszowy – Bedlno – Radomek w km
4+250 – 5+888”
Powiat Kazimierza Wielka
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0531T Odonów –Łyczaków -Gorzkowice – Donatkowice w km 1+484 – 5+884.
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70
Ocena działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w zakresie realizacji zadań wykonywanych w obszarze ratownictwa medycznego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Cudzynowicach. Kontrola dotyczyła oceny funkcjonowania PŚDS w zakresie: struktury organizacyjnej, warunków lokalowych, wskaźnika zatrudnienia i kwalifikacji kadry.
Zakład Produkcyjno - Handlowy Związku Niewidomych Spółka z o.o. ul. Hauke Bosaka 7, 25-214 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Produkcyjno - Handlowym Związku Niewidomych w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Pani Alina Sikora-Dywan tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Aliny Sikory-Dywan tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie.
kontrola doraźna w PCPR we Włoszczowie i w GOPS w Krasocinie. Kontrola miała na celu ocenę realizacji pomocy dla Państwa Z.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 "Kamyk" w Kielcach.
Protokół z kontroli kompleksowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Kamyk" w Kielcach. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków oraz przestrzegania zasady zatrudniania osób wyłącznie o ok
Urząd Gminy w Mniowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mniowie w zkresie: Sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych w latach 2010-2011, Prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych Gminie na
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie wdniu 9-10 maja 2011 r. w zakresie dofinansowania zadań własnych gminy, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach
Kontrola problemowa dotycząca realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach.
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,WIR – SERWICE’’ Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 47, 25-709 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Usługowo – Handlowym ,,WIR – SERWICE’’ w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Pan Donat Wieczorek tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Donata Wieczorka tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Ośrodek Szkolenia Kierowców - Tadeusz Trela, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój,
Ocena spełnienia wymagań zawartych w art. 39g ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) przez ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz zgodności prowadzon
Urząd Gminy w Opatowcu
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Opatowcu w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Monika Mądrawska - tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
kontrola działalności Pani Moniki Mądrawskiej - tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Kuratorium Oświaty w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Kuratorium Oświaty w Kielcach obejmująca sprawdzenie pod względem merytorycznym prawidłowości wykonania zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz sprawdzenie pod względem fin
Pani Karolina Wieczorek-Poniewierska - tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności tłumacza Pani Karoliny Wieczorek-Poniewierskiej - tłumacza przysięgłego języka francuskiego<br>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach
Kontrola problemowa dotyczaca realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach.
Stowarzyszenie Na Rzecz Terapii Zajęciowej ,,SZANSA’’ ul. Iłżecka 31, 27-400 Ostrowiec Św.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Stowarzyszeniu Na Rzecz Terapii Zajęciowej ,,SZANSA’’ w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych
Centrum Szkolenia Wielozawodowego „Automix” Wiesław Barański, Sudół 103 A, 28-300 Jędrzejów
Ocena spełnienia wymagań zawartych w art. 39g ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) przez ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz zgodności prowadzon