Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sakrżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AMID” Piotr Mikołajczyk Dębowa Wola Stara 25A, 27-400 Ostrowiec Św.
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w PPHU „AMID” w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Kontrola dotryczyła oceny stopnia realizacji wybranych zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz stopnia wdrażania zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
Dom Pomocy Społecznej w Brodach.
Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Brodach. Kontrola dotyczyła oceny stopnia standardu świadczonych usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji i sprawdzenia kwalifikacji
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku w Komendzie Powiatowej Straży Pażarnej w Pińczowie.
Rodzinny Dom Dziecka w Woli Kopcowej.
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Woli Kopcowej.
Kontrola dotyczyła: oceny stopnia standardu usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków oraz przestrzegania zasady zatrudniania osób o określonych kwal
Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Pietrzykowski ul. Kilińskiego 49L, 27 – 400 Ostrowiec Św.
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w ZP-H „ADAX” w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny imienia Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie
Ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Jędrzejowie pod kątem zgodności działania z przepisami prawa, określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) oraz spełni
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Kontrola w zakresie zgodności zapisów rejestru Wojewody ze stanem faktycznym, wizytacji pomieszczeń, dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania wyrobów medycznych, oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi.
Pielęgniarski Dom Opieki "Leśna Oaza" w Chęcinach.
Kontrola kompleksowa w Pielęgniarskim Domu Opieki "Leśna Oaza"
w Chęcinach.Kontrola dotyczyła oceny standardu usług opiekuńczych
i bytowych świadczonych na rzecz podopiecznych oraz sprawdzenia dokumentacji prowadzonej przez placówkę,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii "Piękny Uśmiech" w Kielcach
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie
Rodzinne Centrum Medyczne "Stomed" w Kielcach
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED” Kazimiera Sikora
Kontrola w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarzy dentystów w tym finansowania, oraz spełniania wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony do prowadzenia stażu.
Rodzinny Dom Dziecka w Jaworzu.
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Jaworzu. Kontrola dotyczyła: oceny standardu usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków oraz oceny przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określonych kwalifikacjach.
Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w ZAZ Końskie w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
Protokół z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej.
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Kontrola dotyczyła: oceny jakości usług w zakresie potrzeb wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców oraz sprawdzenia dostępności mieszkańców do świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacyjny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kijach
Zgodność wykonywanej działalności leczniczej z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie, ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły i pr
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna "CITODENT" w Kielcach
Kontrola w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarzy dentystów
oraz spełniania wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony
do prowadzenia stażu.
Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28- 136 Nowy Korczyn
Projekt nr 43/NPPDL/2010
„Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez budowę dróg w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej 28 lutego i 1 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach w dniu 19 grudnia 2011 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie w dniu 15 grudnia 2011 r. w zakresie dofinansowania zadań własnych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu
Protokół z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w dniu 14.12.2011 r.