Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gmina Piekoszów ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
Projekt nr 35/NPPDL/2010
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0485T w miejscowości Piekoszów (ulica Wolności) od km 14+454 do km 15+730”
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Departament Funduszy Strukturalnych).
Celem kontroli nr 02/2010 było uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Departament Funduszy Strukturalnych)
Celem kontroli nr 01/2010 było uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne
Przychodnia Stomatologiczna DENTIS Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
Kontrola problemowa w Przychodni Stomatologicznej DENTIS Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarzy dentystów oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiad
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10 – Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 5
Sprawdzenie zgodności obszaru działania ŚCRMiTS Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim z Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 2 marca 2011 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie.
Protokół z kontroli problemowej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie. Kontrola dotyczyła: oceny zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce oraz działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez n
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie
Kontrola eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska EXPERTDENT w Kielcach
Kontrola problemowa w Indywidualnej Specjalistycznej Praktykce Lekarskiej EXPERTDENT w Kielcach w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawnion
Pan Michał Kurtek - tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Michała Kurtek tłumacza przysięgłego języka angielskiego<br>
Pani Dorota Kowalska - tłumacz przysięgły języka słowackiego
Kontrola działalności Pani Doroty Kowalskiej tłumacza przysięgłego języka słowackiego<br>
Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców „KASKADER” s. c., ul. Targowa 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
Ocena spełnienia, przez ośrodek szkolenia kierowców, wymagań zawartych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia i dokumentów wymaganych w związku z
Powiat Buski Starostwo Powiatowe w Busku- Zdroju Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój
Projekt nr 13/NPPDL/2010
„Przebudowa dróg powiatowych ulic: Grotta, Starkiewicza, K. Wyszyńskiego w Busku Zdroju i drogi powiatowej Nr 0086T Busko Zdrój – Owczary – Pęczelice oraz drogi powiatowej Nr 0059T Wygoda Kozińska – Kotki - Janina”
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Kontrola problemowa przeprowadzona w UMiG w Bodzentynie w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany inienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Teresa Rubinowska - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Teresy Rubinowskiej - tłumacza przysięgłego języka niemieckiego<br>
Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej w zkresie: Sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych w latach 2010-2011, Prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanyc
Starostwo Powiatowe w Końskich
PROTOKÓŁ z przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2011 roku kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Rodzinny Dom Dziecka w Małogoszczy.
Protokół z kontroli kompleksowej w Rodzinnym Domu Dziecka w Małogoszczy. Kontrola dotyczyła oceny przestrzegania standardu opieki i wychowania oraz zasady zatrudniania wyłącznie osób posiadających określone kwalifikacje.
Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ,,ZDROWIE’’ ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ,,ZDROWIE’’ w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Monika Lipska-Kłos - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Moniki Lipskiej-Kłos tłumacza przysięgłego języka niemieckiego<br>
Pani Julita Pastuszko - tłumacz przysięgły języka angieelskiego
Kontrola problemowa działalności Pani Julity Pastuszko - tłumacza przysięgłego języka angielskiego<br>
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie. Kontrola dotyczyła: oceny funkcjonowania PŚDS oraz kwalifikacji zatrudnionej kadry.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Kielcach.
Protokół z kontroli kompleksowej w RDD Nr 3 w Kielcach,
ul. Pomorska 119. Kontrola dotyczyła oceny przestrzegania standardów opieki i wychowania oraz zasady zatrudniania wyłącznie osób posiadających określone kwalifikacje.
Urząd Gminy Dwikozy
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Dwikozach w zakresie:
1.organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,
2.organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy),
3.ewiden
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ryszard Hochel Zakład Pracy Chronionej Micigózd,ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Ryszard Hochel w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Pani Renata Abramczyk - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Renaty Abramczyk tłumacza przysięgłego języka niemieckiego<br>
Urząd Gminy w Imielnie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Imielnie w zakresie <br>
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy). <br>
Urząd Miasta Kielce
„Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – typu A”
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
„Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie”