Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Pani Maria Anna Trzpit tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marii Anny Trzpit tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Słupi Koneckiej
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Słupi Koneckiej w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych. zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dom Pomocy Społecznej w Bejscach.
Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach.
Kontrola dotyczyła: oceny jakości standardu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz wychowanków oraz sprawdzenia prawidłowości prowa
Urząd Gminy w Kluczewsku
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Kluczewsku w zakresie:<br>
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).
Pani Małgorzata Wójcik tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Wójcik tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Fundacja „Przystanek Dziecko” w Kielcach.
Protokół z kontroli problemowej w Fundacji „Przystanek Dziecko” w Kielcach.
Kopntrola dotyczyła: oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. oraz oceny prawidłowo
Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny ,,RYTWIANY’’ ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym ,,RYTWIANY’’ ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w któryc
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dalmed" w Kielcach
Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą prowadzonej przez NZOZ „Dalmed” w Kielcach, w tym także szkół, w których ta opieka jest realizowana przez jednostkę kontrolowaną.
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Kontrola problemowa w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach w zakresie zgodności funkcjonujących komórek organizacyjnych Zakładu z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zgodności dokumentacji rejestrowej z dzi
Pani Agnieszkia Tomf tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności
Pani Agnieszki Tomf tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pana Jerzy Słaby tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Jerzego Słaby tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Przychodnia Specjalistyczna i Stomatologiczna Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy w Kielcach
Kontrola problemowa działalności Przychodni Specjalistycznej i Stomatologicznej Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy w Kielcach w zakresie zgodności funkcjonujących komórek organizacyjnych Zakładu z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zgodn
Pani Anna WolińskaPater tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Anny Wolińskiej-Pater tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Miedzianej Górze
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
„PROFARB” Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kontrola problemowa pracodawcy prowadzacego „PROFARB” Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2
Dom Pomocy Społecznej, ul. Złota 7, Kielce.
Kontrola doraźna w DPS w Kielcach, ul. Złota 7. Kontrola przeprowadzona w związku ze skargą złożoną do tut. Urzędu przez jednego z mieszkańców.
Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach.
Protokół z kontroli problemowej w Świętokrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: Oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. oraz oc
Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie" w Kielcach.
Protokół z kontroli problemowej w Stowarzyszeniu Chrześcijańskim "Miejsce dla Ciebie" w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Urząd Gminy w Tuczępach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Tuczępach w zakresie <br> 1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br> 2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).
Schronisko prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie.
Kontrola doraźna w Schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie. Kontrolę przeprowadzono w celu stwierdzenia czy w Schronisku przebywały osoby w podeszłym wiek, przewlekle chore, niepełnosprawne fizycznie, wymaga
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Kontrola dotyczyła: oceny jakości standardu usług wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców oraz oceny prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS i kwalifikacji zatrudnionej kadry p
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.
Kontrola dotyczyła: oceny stopnia realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
,,AGA LIGHT’’ Spółka Akcyjna Jacentów 167, 27-580 Sadowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w zakładzie ,,AGA LIGHT’’ Spółka Akcyjna Jacentów 167, 27-580 Sadowie w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
Kontrola eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
Pana Wojciech Maj tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Wojciecha Maja tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Kontrola problemowa dotycząca: oceny standardu swiadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających, prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach.
Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej w zakresie:<br>
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta