Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie.
Firma Handlowo - Produkcyjno - Usługowa „TARKOWSKI” Sławomir Tarkowski ul. Sandomierska 107, 27-620 Dwikozy
Kontrola problemowa przeprowadzona w Firmie Handlowo -Produkcyjno -Usługowej „TARKOWSKIw zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Szkoła Jazdy „Expres” Jan i Jarosław Pluta, ul. 1 Maja 70, 25-511 Kielce
Ocena spełnienia, przez ośrodek szkolenia kierowców, wymagań zawartych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia i dokumentów wymaganych w związku
Przedsiębiorstwo Handlowo - Wytwórcze ,,STARPOL” E. Płusa i I. Płusa Spółka Jawna ul. Kopalniana 27, 27-200 Starachowice
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Handlowo - Wytwórczym ,,STARPOL” w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie.
Urząd Gminy w Oksie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Oksie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Supramed" w Kielcach
Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą prowadzonej przez NZOZ "Supramed" w Kielcach, w tym także szkół, w których ta opieka jest realizowana przez jednostkę kontrolowaną.
Dom Opieki Całodobowej Fundacji "Dom dla Seniora" w Mękarzowie.
Kontrola kompleksowa w Domu Opieki Całodobowej Fundacji "Dom dla Seniora" w Mękarzowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości standardu usług opiekuńczych, bytowych, uwzględniających prawa człowieka, a także sprawdzenie dokumentacji oraz stanu zatrud
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach
Kontrola problemowa w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia staż
Pani Anna Żelezik tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Anny Żelezik tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce
Kontrola doraźna przeprowadzona w PUP Kielce w zakresie sprawdzenia: struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej, spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników PUP, prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenie kadry Urzędu Pracy,
Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
Protokół z kontroli problemowej w Zespole Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
Kontrola dotyczyła: oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce oraz działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymania przez nic
Starostwo Ostrowieckie
Kontrola problemowa dot. oceny realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Ostrowieckiego wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w tym wykorzystanie środków finansowych dotacji celowej sklas
Pani Małgorzata Sienkiewicz tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Sienkiewicz tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Urząd Miasta Sandomierz, Urząd Gminy Dwikozy
Realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:
1. Ocena funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania.
2. Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kr
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Ocena działalności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach w Kielcach pod
względem działania zgodnie z prawem, celowością i gospodarnością.
Pani Maria Anna Trzpit tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marii Anny Trzpit tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Słupi Koneckiej
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Słupi Koneckiej w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych. zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dom Pomocy Społecznej w Bejscach.
Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach.
Kontrola dotyczyła: oceny jakości standardu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych na rzecz wychowanków oraz sprawdzenia prawidłowości prowa
Urząd Gminy w Kluczewsku
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Kluczewsku w zakresie:<br>
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).
Pani Małgorzata Wójcik tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Wójcik tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Fundacja „Przystanek Dziecko” w Kielcach.
Protokół z kontroli problemowej w Fundacji „Przystanek Dziecko” w Kielcach.
Kopntrola dotyczyła: oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. oraz oceny prawidłowo
Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny ,,RYTWIANY’’ ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym ,,RYTWIANY’’ ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w któryc
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dalmed" w Kielcach
Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą prowadzonej przez NZOZ „Dalmed” w Kielcach, w tym także szkół, w których ta opieka jest realizowana przez jednostkę kontrolowaną.
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Kontrola problemowa w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach w zakresie zgodności funkcjonujących komórek organizacyjnych Zakładu z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zgodności dokumentacji rejestrowej z dzi
Pani Agnieszkia Tomf tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności
Pani Agnieszki Tomf tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pana Jerzy Słaby tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Jerzego Słaby tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Przychodnia Specjalistyczna i Stomatologiczna Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy w Kielcach
Kontrola problemowa działalności Przychodni Specjalistycznej i Stomatologicznej Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy w Kielcach w zakresie zgodności funkcjonujących komórek organizacyjnych Zakładu z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zgodn
Pani Anna WolińskaPater tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Anny Wolińskiej-Pater tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Miedzianej Górze
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców