Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gmina Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
Projekt nr 36/NPPDL/2010
„Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałtów - Sielpia”
Pan Łukasz Guldon tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pana Łukasza Guldona - tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego<br>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie.
Pan Robert Zgoda tłumacz przysięgły języka angielskiego
kontrola problemowa Pana Roberta Zgody tłumacza przysięgłego języka angielskiego<br>
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ,,PROFIL’’ Sp. z o.o. ul. Radomska 76,27-200 Starachowice
Kontrola problemowa przeprowadzona w PPUH ,,PROFIL’’ Sp. z o.o. w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Stowarzyszenie Rodzina Bez Przemocy w Kielcach.
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Rodzina Bez Przemocy w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny "Nasz Dom" w Kielcach.
Protokół z kontroli kompleksowej w Pensjonacie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym "Nasz Dom" w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny usług opiekuńczych i bytowych świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji i oceny stanu
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Ocena wykonywania przez Starostę Pińczowskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji przepisów art. 83b oraz art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Pani Agnieszka Woźniak - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Woźniak - tłumacza przysięgłego języka niemieckiego<br>
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Kontrola eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,PERFOPOL’’ Sp. z o.o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Kontrola problemowa przeprowadzona w PPUH ,,PERFOPOL’’ w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku – Kamiennej dotycząca realizacji zadań określonych ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresi
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy Łoniów
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Łoniowie<br>
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „GRAMIS” s.c. ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce
Kontrola doraźna przeprowadzona w PPH „GRAMIS” w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej
w związku z nie wywiązaniem się przez pracodawcę z obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 w/w ustawy oraz z § 2 pkt 1 rozporządz
Pani Małgorzata Gąszczyk tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Gąszczyk - tłumacza przysięgłego języka francuskiego<br>
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitamego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10, Oddział we Włoszczowie
Ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z ustawą o Panstwowym Ratownictwie Medycznym.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
KIELCZANKA Sp. z o.o. ul. Górna 13-15, 25-415 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w zakładzie KIELCZANKA w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Ośrodek Szkolenia Tadeusz Trela, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Langiewicza 47,
Ocena spełnienia, przez ośrodek szkolenia kierowców, wymagań ustaw z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowymy oraz zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia i dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontrola dotyczyła: oceny standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji.
Urząd Gminy w Sadowiu.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Sadowiu w zakresie:
1. prowadzenia ewidencji ludności
2. rejestracji stanu cywilnego
3. wydawania dowodów osobistych
4. zmiany imienia i nazwiska
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
STW SYSTEM Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w zakładzie STW SYSTEM w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
„Uzdrowisko BUSKO-ZDRÓJ” ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w „Uzdrowisku BUSKO-ZDRÓJ” w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Gmina Busko - Zdrój ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój
PROTOKÓŁ KONTROLI
przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach
Programu Inwestycyjnego pn.
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika
w Busku-Zdroju”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijach.
Pani Dorota Skóra - tłumacz przysięgły języka niemieckiego i języka rosyjskiego
kontrola działalności Pani Doroty Skóry - tłumacza przysięgłego języka niemieckiego i języka rosyjskiego<br>
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Smykowie
Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą prowadzonej przez SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Smykowie, w tym także szkół, w których ta opieka jest realizowana przez jednostkę kontrolowaną.
Urząd Miasta i Gminy Ćmielów
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów<br>