Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach.
Protokół z kontroli problemowej w Świętokrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: Oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. oraz oc
Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie" w Kielcach.
Protokół z kontroli problemowej w Stowarzyszeniu Chrześcijańskim "Miejsce dla Ciebie" w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Urząd Gminy w Tuczępach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Tuczępach w zakresie <br> 1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br> 2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).
Schronisko prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie.
Kontrola doraźna w Schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie. Kontrolę przeprowadzono w celu stwierdzenia czy w Schronisku przebywały osoby w podeszłym wiek, przewlekle chore, niepełnosprawne fizycznie, wymaga
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Kontrola dotyczyła: oceny jakości standardu usług wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców oraz oceny prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS i kwalifikacji zatrudnionej kadry p
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.
Kontrola dotyczyła: oceny stopnia realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
,,AGA LIGHT’’ Spółka Akcyjna Jacentów 167, 27-580 Sadowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w zakładzie ,,AGA LIGHT’’ Spółka Akcyjna Jacentów 167, 27-580 Sadowie w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
Kontrola eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
Pana Wojciech Maj tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Wojciecha Maja tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Kontrola problemowa dotycząca: oceny standardu swiadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających, prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach.
Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej w zakresie:<br>
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św., Aleja 3 -go Maja 36, 27-400 Ostrowiec Św.
Kontrola problemowa przeprowadzona w PUP w Ostrowcu Św. obejmująca sprawdzenie realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy, dotyczących standardów usług ryn
Zakład Wyrobów Złącznych ,,SHYMKO’’ Marek Szymkowiak ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Wyrobów Złącznych ,,SHYMKO’’ w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Świętokrzyski Klub "Amazonki" przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
Protokół z kontroli problemowej w Świętokrzyskim Klubie "Amazonki" przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: Oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadań z zakresu p
Dom Pomocy Społecznej w Rudkach.
Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach.
Kontrola dotyczyła: oceny standarduusług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz prawdłowości prowadzonej dokumentacji oraz kwalifikacji zatrudnionej kadry.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.
Protokół z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Staszowie.
Kontrola dotyczyła oceny stopnia realizacji zadań powiatu określonych
w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Iwony Kołomańskiej w Kielcach
Kontrola problemowa działalności w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Iwony Kołomańskiej w Kielcach w zakresie zgodności funkcjonujących komórek organizacyjnych Zakładu z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zgodności dokumentacji rejestrowej
Pani Ewa Piotrowska - Oberda tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Ewy Piotrowskiej- Oberda tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Elżbieta Rurarz tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Rurarz tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Renata Młotkowska tłumacz przysięgły języka węgierskiego
Kontrola działalności Pani Renaty Młotkowskiej tłumacza przysięgłego języka węgierskiego
Pani Agnieszka Muter-Banak tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Muter-Banak tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Dorota Pajdo tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Doroty Pajdo tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju ul. Różana 2, 28-100 Busko - Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Busku - Zdroju dotycząca realizacji zadań określonych ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do niej w zakresie przes
Rodzinny Dom Dziecka we Włoszczowie.
Protokół z kontroli kompleksowej w Rodzinnym Domu Dziecka we Włoszczowie.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków oraz sprawdzenie przestrzegania zasady zatrudniania osób wyłacz
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne ,,PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Handlowo Produkcyjnym ,,PRIMEX”w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej
Urząd Gminy w Pacanowie.
Kontrola sprawdzająca w zakresie rejestracji stanu cywilnego przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Pacanowie.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców