Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
„Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie” realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego
Dom Opieki dla Osób Starszych Caritas Diecezji Kieleckiej w Morawianach (gm. Bejsce)
Kontrola problemowa w Domu Opieki dla Osób Starszych w Morawianach w dniu 10 listopada 2010 r. dot. osób przebywających w placówce.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach
Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach w dniu 10 listopada 2010 r. z zakresu świadczeń rodzinnych
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego.
Kontrola doraźna w Domu Pomocy społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego. Kontrola dotyczyła sprawdzenia zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli.
Pan Zdzisław Pruski tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola problemowa działalności Pana Zdzisława Pruskiego - tłumacza przysięgłego języka francuskiego <br>
Pani Monika Klisko tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola problemowa działalności Pani Moniki Klisko tłumacza przysięgłego języka angielskiego <br>
Gmina Łagów
Projekt nr 19/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej Nr 001511T ul. Kielecka w Łagowie
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości świadczonych usług w zakresie potrzeb wspamagających na rzecz mieszkańców DPS, prawidłowości prowadzonej dokumentacji , oceny stopnia realizacji programu naprawcz
Urząd Gminy w Zagnańsku
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Zagnańsku w dniu 5 listopada 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Ośrodek Wsparcia Dziennego "Wspólny Dom" w Końskich.
Kontrola problemowa w Ośrodku Wsparcia Dziennego "Wspólny Dom" w Końskich. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną oraz przestrzegania zasady
Pani Ewa Jabłonowska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Ewy Jabłonowskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Swetłana Wójcik tłumacz przysięgły języka bułgarskiego
Kontrola działalności Pani Swetłany Wójcik tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego
Pani Danuta Budniak tłumacz przysięgły języka ukraińskiego i rosyjskieho
Kontrola działalności Pani Danuty Budniak tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego i rosyjskiego <br>
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „OLDKRAM” Zygmunt Wrona ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.
Kontrola problemowa pracodawcy prowadzacego Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „OLDKRAM” Zygmunt Wrona ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św. w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28
Urząd Gminy w Dwikozach
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dwikozach w dniu 27 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Dom Pomocy Społecznej w Końskich.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Końskich.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług wspomagających, prawidłowości prowadzonej przez DPS, oraz kwalifikacje zatrudnionej kadry.
Rodzinny Dom Dziecka w Kawęczynie.
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym domu Dziecka w Kawęczynie. Kontrola dotyczyła działalności placówki.
Miasto i Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Projekt nr 17/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w dniu 22 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Schronisko dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej (gm. Opatów)
Kontrola problemowa w Schronisku dla Kobiet Towarzystawa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 22 października 2010 r. dot. osób przebywających w placówce.
Pani Aleksandra Darska–Grudzień tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Aleksandry Darskiej–Grudzień tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Katarzyna Grudzień tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Katarzyny Grudzień tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Jędrzejowie. Kontrola dotyczyła oceny stopnia realizacji zadań powiatu.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Projekt nr 94/NPPDL/09 Wzmocnienie nawierzchni ulicy Jagiellońskiej (od
ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja) w Kielcach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe ,,RAFAŁ’’ ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym ,,RAFAŁ’’ w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się
Ognisko Wychowawcze w Jędzrzejowie.
Kontrola problemowa w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działąń placówki w zakresie współpracy z rodziną oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określonych kwalifikacjach
Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie.
Kontrola problemowa w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną dziecka oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określonych kwali
ZOZ, Włoszczowa
Kontrola doraźna przeprowadzona w ZOZ we Włoszczowie dotycząca oceny sposobu realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Gmina SkarŜysko Kamienna
Projekt nr 33/NPPDL/09 Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Konarskiego w Skarżysku - Kamiennej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe ,,RAFAŁ’’ ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym ,,RAFAŁ’’ w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.