Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Państwowa Straż Rybacka w Kielcach
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. Przedmiot i zakres kontroli: zbadanie zasadności zarzutów
podniesionych w piśmie z dnia 20.04.2010 roku przesłanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne do Wojewody Świętokr
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
Protokół z kontroli finansowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej - sprawdzenie sposobu wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administrac
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Przebudowa drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko – Nowiny – Trzcianki – Sitkówka odc. od km 0+027 do km 2 + 317
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Opatowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza)
Pani Marianna Bieniek tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Marianny Bieniek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych jak również sprawowania nadzoru n
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Anna Kasprzycka tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Anny Kasprzyckiej tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Urząd Gminy w Wodzisławiu
Sprawdzenie (Urząd Gminy w Wodzisławiu) sposobu wydatkowania śsrodków dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 oraz sprawdzenie terminowości przekazywania do budżetu wojewody dochodów Skar
Wydział Finansów i Budżetu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowego funcjonowania GOPS w Bałtowie
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Dokonanie oceny terminowości i prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Starachowickiego w 2009r. w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Placówka całodobowa pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze.
Kontrola problemowa w Placówce całodobowej pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze. Kontrola dotyczyła: oceny standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb opiekuńczych i bytowych oraz oceny pra
Rodzinny Dom Dziecka w Zabłociu
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Zabłociu. Kpontrola dotyczyła działalności Rodzinnego Domu Dziecka.
Pani Ewa Góźdź tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ewy Góźdź tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. Kontrola dotyczyła oceny standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających, oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji i stopnia wykonania zaleceń wydanych w
Rodzinny Dom Dziecka w Daleszycach
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Dalezszycach. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Pani Ewa Sokół-Zdobylak tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ewy Sokół-Zdobylak tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz organizacji organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Protokół z kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim - sprawdzenie sposobu wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
Wydział Finansów i Budżetu
Pani Alicja Glejzer tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Alicji Glejzer tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pani Elżbieta Kustra tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Kustry tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Rodzinny Dom Dziecka w Jaworzu
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Jaworzu. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa w MOPS w Skarżysku-Kamiennej dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej.
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku i w Filii w Rudzie Strawczyńskiej
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i w Rudzie Strawczyńskiej. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług w zakresie potrzeb wspomagających na rzecz mieszkańców, oceny prawdłwości prowadzonej dokumentacji oraz oceny stopnia wykonania zaleń
Pani Eulalia Kuc tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Eulali Kuc tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pan Lesław Drozd tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pana Lesława Drozda tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Gmina Nowa Słupia
62/NPPDL/09
Poprawa powiązań sieci dróg w Gminie Nowa Słupia z drogami powiatowymi i drogami wojewódzkimi (nr 751, 753, 756) poprzez przebudowę odcinków dróg gminnych w miejscowościach : Jeleniów 850 i 680m,Jeleniów – Stara Słupia 700m, Stara Słupia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
Kontrola problemowa GOPS w Lipniku dotycząca:
zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków stałych, sposobu realizacji zadań własnych gminy o charak
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym
w Starachowicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego powiatu (Uchwały Zarządu Powiatu).
Pani Danuta Warzecha tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Danuty Warzechy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego