Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości świadczonych usług w zakresie potrzeb wspamagających na rzecz mieszkańców DPS, prawidłowości prowadzonej dokumentacji , oceny stopnia realizacji programu naprawcz
Urząd Gminy w Zagnańsku
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Zagnańsku w dniu 5 listopada 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Ośrodek Wsparcia Dziennego "Wspólny Dom" w Końskich.
Kontrola problemowa w Ośrodku Wsparcia Dziennego "Wspólny Dom" w Końskich. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną oraz przestrzegania zasady
Pani Ewa Jabłonowska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Ewy Jabłonowskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Swetłana Wójcik tłumacz przysięgły języka bułgarskiego
Kontrola działalności Pani Swetłany Wójcik tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego
Pani Danuta Budniak tłumacz przysięgły języka ukraińskiego i rosyjskieho
Kontrola działalności Pani Danuty Budniak tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego i rosyjskiego <br>
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „OLDKRAM” Zygmunt Wrona ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.
Kontrola problemowa pracodawcy prowadzacego Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „OLDKRAM” Zygmunt Wrona ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św. w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28
Urząd Gminy w Dwikozach
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dwikozach w dniu 27 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Dom Pomocy Społecznej w Końskich.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Końskich.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług wspomagających, prawidłowości prowadzonej przez DPS, oraz kwalifikacje zatrudnionej kadry.
Rodzinny Dom Dziecka w Kawęczynie.
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym domu Dziecka w Kawęczynie. Kontrola dotyczyła działalności placówki.
Miasto i Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Projekt nr 17/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w dniu 22 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Schronisko dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej (gm. Opatów)
Kontrola problemowa w Schronisku dla Kobiet Towarzystawa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 22 października 2010 r. dot. osób przebywających w placówce.
Pani Aleksandra Darska–Grudzień tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Aleksandry Darskiej–Grudzień tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Katarzyna Grudzień tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Katarzyny Grudzień tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Jędrzejowie. Kontrola dotyczyła oceny stopnia realizacji zadań powiatu.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Projekt nr 94/NPPDL/09 Wzmocnienie nawierzchni ulicy Jagiellońskiej (od
ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja) w Kielcach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe ,,RAFAŁ’’ ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym ,,RAFAŁ’’ w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się
Ognisko Wychowawcze w Jędzrzejowie.
Kontrola problemowa w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działąń placówki w zakresie współpracy z rodziną oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określonych kwalifikacjach
Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie.
Kontrola problemowa w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną dziecka oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określonych kwali
ZOZ, Włoszczowa
Kontrola doraźna przeprowadzona w ZOZ we Włoszczowie dotycząca oceny sposobu realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Gmina SkarŜysko Kamienna
Projekt nr 33/NPPDL/09 Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Konarskiego w Skarżysku - Kamiennej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe ,,RAFAŁ’’ ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym ,,RAFAŁ’’ w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.
NZOZ "ARS MEDICA" Centrum Stomatologii Szczękowo - Twarzowej i Implantologii, Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w NZOZ "Ars Medica" w Kielcach dotycząca zagadnień z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Zakładu.
Pani Dorota Janduła tłumacz przysięgły języka węgierskiego
Kontrola działalności Pani Doroty Janduły tłumacza przysięgłego języka węgierskiego
Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniu 12 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Kontrola kompleksowa Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej. Kontrola dotyczyła dizałalności DPS.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Kontrola przeprowadzona w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach w 2010 roku (do dnia
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dofinansowania zadań własnych gminy.
Urząd Gminy w Solcu-Zdroju
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju w dniu 5 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.