Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Protokół kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Przedmiot i zakres kontroli: działalność gospodarstwa pomocniczego w 2009 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
Protokół z problemowej kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach - działalność finansowo– gospodarcza jednostki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Pani Elżbieta Mokijewska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Mokijewskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Kontrola problemowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny stopnia realizacji zadań gmin i powiatów określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu
Działania Starosty Ostrowieckiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Jolanta Sobolewska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Sobolewskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Halina Drozd tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Haliny Drozd tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Gminy w Morawicy
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Morawicy w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek
Starostwo Buskie
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Buskiego wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w tym wykorzystanie środków finansowych dotacji celowej sklasyfikowanej w dziale 010 – Rolnic
Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku - Kamiennej
Kontrola przeprowadzona w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku - Kamiennej obejmowała pracę Obwodu w roku 2009 i przeprowadzona została pod względem działania zgodnie z prawem, celowością i gospodarnością działalności prowadzonej przez Obwód.
Urząd Gminy w Dwikozach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Dwikozach w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Starostwo Starachowickie
Prawidłowość gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności zw
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Sprawdzenie (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach) sposobu wykorzystania dotacji celowych przekazanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w 2009 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6. Kontrola dotyczyła: oceny standardu usług w zakresie potrzeb opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców DPS oraz oceny prawidłowości prowadzonej przez DPS dokumentacji.
Urząd Gminy w Brodach
w sprawie sposobu wydatkowania środków dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 oraz terminowości przekazywania do budżetu wojewody dochodów Skarbu Państwa uzyskiwanych w w/w okresie.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych
i kierown
Urząd Gminy w Bejscach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Bejscach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i trybu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników je
Świetlica Środowiskowa "4 Kąty" w Kielcach
Protokół z kontroli problemowej w Świetlicy Środowiskowej "4 Kąty" w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny działań placówki mających na celu pomoc dziecku w nauce, działań związanych z organizacją czasu wolnego, oceny pracy z rodziną, zapewnienie
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu
Kontrola problemowa MGOPS w Małogoszczu dotycząca:
zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków stałych, sposobu realizacji zadań własnych gminy o c
Urząd Gminy w Łopusznie
Protokół z kontroli w Urzędzie Gminy w Łopusznie - sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Protokół z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Kontrola przeprowadzona została w związku ze skargą na dyrektora DPS i pracowników.
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Nr 757 modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku Opatów – Kobylany 0+550 – 7+430, długości 6 880 m”
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Nr 728 budowa obwodnicy miejscowości Małogoszcz – II etap wraz z przebudowa drogi na odcinku Mieronice - Mniszek na odcinku 141+880 – 148+000”
Starostwo Powiatowe w Kielcach
„Modernizacja i rozbudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby
MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
Kontrola problemowa
Starostwo Powiatowe w Kielcach
„Roboty budowlano – remontowe w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Podzamczu modernizowanego pod potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu”
Gmina Sędziszów
„Budowa kompleksu sportowo- rehabilitacyjnoedukacyjnego w Sędziszowie – etap I – hala sportowa stan surowy zamknięty, basen
z dachem + przyłącze C.O. i kanalizacja”
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
„Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” realizowanego w 2008 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego.
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
„Wymiana dachu na internacie I LO w Busku -Zdroju”
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
„WyposaŜenie w systemy nagłośnieniowe, oświetleniowe, multimediów i systemów interaktywnych na potrzeby wystawy „Bajkowy Świat” (reflektory, projektory ruchome, multimedialne, oświetlacze, ekrany LCD)”