Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Pani Bogusława Bętkowska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Bogusławy Bętkowskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pan Roman Litwiniuk tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Romana Litwiniuka tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz k
Protokół z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie w dniu 19-11-2009
Protokół z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie w dniu 19-11-2009
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji kontroli wewnętrznej realizowanej przez Starostę,&l
Pani Alicja Szwugier-Żaczek tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Alicji Szwugier-Żaczek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Departament Funduszy Strukturalnych), adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 roku, sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania
i kontroli w danej instytucji oraz sto
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w dniu 17 listopada 2009 r.
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w dniu 17 listopada 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Seceminie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Seceminie w zakresie:
1. prowadzenia ewidencji ludności
2. rejestracji stanu cywilnego
3. wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Elżbieta Lech tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Lech tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Szkoła Jazdy „ KRZYSZTOF” Krzysztof Bąk, ul. Fosforytowa 63, 25-757 Kielce
Kontrola problemowa Szkoły Jazdy „ KRZYSZTOF” Krzysztof Bąk, ul. Fosforytowa 63, 25-757 Kielce w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Prezydent
Pani Grażyna Zielińska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Grażyny Zielińskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierownikó
Protokół z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy.
Protokół z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy w dniu 26-10-2009
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Rytwianach
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Rytwianach w celu zbadania realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej organów Gminy Rytwiany z dnia 9 maja 2007r. w części dotyczącej stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zakresi
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Urząd Miasta i Gminy Ćmielów, Urząd Gminy Bodzechów
Realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Urzędzie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów, Urzędzie Gminy Bodzechów
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach w dniach od 01 od 02 października 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach w dniach od 01 od 02 października 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach
Kontrola problemowa.
Ocena zadań z obszaru ratownictwa medycznego wykonywanych w imieniu Wojewody:
1. Ocena sposobu prowadzenia spraw dotyczących: zatwierdzania programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla podmiotów prowadzących
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju w dniach 16,18,24 września 2009 r.
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju w dniach 16,18,24 września 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie w dniach od 21 do 22 września 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie w dniach od 21 do 22 września 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Działania Starosty Sandomierskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. w zakresie terytorialnym Powiatu Sandomierskiego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Jolanta Sadkowska tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Sadkowskiej tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Elżbieta Malec tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Malec tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Działania Starosty Włoszczowskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. w zakresie terytorialnym Powiatu Włoszczowskiego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Jolanta Kotarba tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Kotarby tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Gminy w Smykowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Smykowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadcz
Starostwo Opatowskie
Działania Starosty Opatowskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. w zakresie terytorialnym Powiatu Opatowskiego.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej w dnaich od 3 do 4 września 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej w dnaich od 3 do 4 września 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia