Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 22 czerwca 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Starostwo Powiatowe w Opatowie, SPZOZ w Opatowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Opatowie i w SPZOZ w Opatowie dotyczaca realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie".
Urząd Gminy w Górnie
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Górnie w dniu 18 czerwca 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie
Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie w dniu 18 czerwca 2010 r. z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie
Problemowa kontrola finansowa
Wydział Finansów i Budżetu
NZOZ "Zdrowie", Sandomierz
Kontrola problemowa przeprowadzona w NZOZ "Zdrowie" w Sandomierzu sprawdzająca prawidłowość funkcjonowania Zakładu w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z decyzją o wpisie do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
Protokół z kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włoszczowie - działalność finansowo–gospodarcza jednostki
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie
Protokół z kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pińczowie - sprawdzenie sposobu wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Bałtowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Bałtowie w dniu 15 czerwca 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Starostwo Pińczów
Prawidłowość gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności zw
Urzędzie Miasta Kielce
Realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
1. Ocena funkcjonowania na terenie miasta systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania.
2. Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego i obrony cywi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
NZOZ TOP DENT Prywatne Gabinety Stomatologiczne, Kielce
Kontrola doraźna przeprowadzona w NZOZ "TOP DENT" w Kielcach dotycząca oceny sposobu realizacji programu stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia s
Rodzinny Dom Dziecka w Podkonarzu
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Podkonarzu. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Starostwo Staszowskie
Prawidłowość gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności zw
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Placówka całodobowa" Dom Opieki Rodzinnej "Hotelik" w Pierzchnicy.
Kontrola problemowa w Domu Opieki Rodzinnej "Hotelik" w Pierzchnicy. Kontrola dotyczyła: oceny standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb opiekuńczych i bytowych oraz oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji.
Gmina Nowa Słupia
Poprawa powiązań sieci dróg w Gminie Nowa Słupia z drogami powiatowymi i drogami wojewódzkimi (nr 751, 753, 756) poprzez przebudowę odcinków dróg gminnych w miejscowościach : Jeleniów 850 i 680m, Jeleniów – Stara Słupia 700m, Stara Słupia 350m, Stara Słup
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Protokół z kontroli w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach - działalność finansowo–gospodarcza jednostki
za 2009 rok.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie PROREW w Kielcach
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu PROREW w Kielcach w dniu 31 maja 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Kontroila Problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny stopnia realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ" w Kielcach
Kontrola problemowa w Świętokrzyskim Klubie Abstynentów "RAJ" w dniu 28 maja 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.
Urząd Gminy w Nowej Słupi
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy)
Państwowa Straż Rybacka w Kielcach
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. Przedmiot i zakres kontroli: zbadanie zasadności zarzutów
podniesionych w piśmie z dnia 20.04.2010 roku przesłanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne do Wojewody Świętokr
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
Protokół z kontroli finansowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej - sprawdzenie sposobu wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administrac
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Przebudowa drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko – Nowiny – Trzcianki – Sitkówka odc. od km 0+027 do km 2 + 317
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Opatowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza)
Pani Marianna Bieniek tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Marianny Bieniek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych jak również sprawowania nadzoru n
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Anna Kasprzycka tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Anny Kasprzyckiej tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Urząd Gminy w Wodzisławiu
Sprawdzenie (Urząd Gminy w Wodzisławiu) sposobu wydatkowania śsrodków dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 oraz sprawdzenie terminowości przekazywania do budżetu wojewody dochodów Skar
Wydział Finansów i Budżetu