Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy Michałów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Michałów w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składan
Urząd Gminy Michałów
Kontrola przeprowdzona w Urzędzie Gminy Michałów w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku w dniach od 15 do 16-07-2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Osieku w dniach od 15 do 16-07-2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Prezydent Miasta Kielce
Działania Prezydenta Miasta jako organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w granicach miasta na prawach powiatu (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych).
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie w dniach od 09 do 10 lipca 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie w dniach od 09 do 10 lipca 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Krasocinie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Krasocinie w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności w gminie, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, 28-411 Michałów
Kontrola problemowa w zakresie: eksploatacji Systemu
Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej
przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.
Starostwo Sandomierskie
Kontrola problemowa w Starostwie Sandomierskim w zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udo
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Marta Piątek tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marty Piątek tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Maria Łaganowska tłumacz przysięgły języka czeskiego
Kontrola działalności Pani Marii Łaganowskiej tłumacza przysięgłego języka czeskiego
Pani Agnieszka Osińska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Osińskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w dniach 2-3 lipca 2009 r. w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu, członków Z
Pani Beata Kowalska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Beaty Kowalskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Agnieszka Czarnota tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Czarnoty tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pan Stanisław Kowalczyk tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Stanisława Kowalczyka tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Ocena sposobu prowadzenia nauczania oraz sprawdzenie wymaganych dokumentów w zakresie realizacji zajęć teoretycznych kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Kieleckie
Dokonanie oceny realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Kieleckiego wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Masłów
Kontrola przeprowadzona w UG Masłów w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej w dniu 26 czerwca 2009 r.
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej w dniu 26 czerwca 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „FENIX” Zenon Łyczak, 27-230 Zębiec k/Starachowic
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „FENIX”, w zakresie spełniania przez firmę warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28
ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 us
Pan Witold Anioł tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Witolda Anioła tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Monika Król tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Moniki Król tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Wiesława Brożyna-Jędrzejczyk tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Wiesławy Brożyny-Jędrzejczyk tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Marszałek Woj. Św.
Działania Marszałka Województwa jako organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich na terenie Województwa Świętokrzyskiego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju oraz Urzędzie Gminy Nowy Korczyn, Urzędzie Gminy Pacanów
Realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
1. Ocena funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania.
2. Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego i obrony cywil
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
„MEX PLUS” Sp. z o. o., ul. Aleja 3-go Maja 1, 27-400 Ostrowiec Św.
Kontrola problemowa przeprowadzona w „MEX PLUS” Sp. z o. o., w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art.
28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
Urząd Gminy Włoszczowa
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Włoszczowa w zakresie:
- prawidłowości rejestracji stanu cywilnego,
- prowadzenia ewidencji ludności,
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Łopusznie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Łopusznie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego skła
Urząd Gminy w Strawczynie
Kontrola przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Strawczynie w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania ośw
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie w dniach od 17 do 18-06-2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie w dniach od 17 do 18-06-2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia