Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Szydłowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Szydłowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy)
Stowarzyszenie Nauczycieli "ZDROWA SZKOŁA" w Starachowicach
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Nauczycieli "ZDROWA SZKOŁA" w Starachowicach w dniu 28 czerwca 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.
Urząd Gminy w Radoszycach
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Radoszycach w dniu 25 czerwca 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Urząd Gminy w Radoszycach
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Radoszycach w dniu 25 czerwca 2010 r. z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Centrum Szkolenia Wielozawodowego „Automix”, Wiesław Barański, Sudół 103 A, 28-300 Jędrzejów
Ocena warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców (infrastruktura techniczna, dokumentacja prowadzonych szkoleń).
NZOZ "Bieliny", Bieliny
Kontrola problemowa przeprowadzona w NZOZ "Bieliny" z siedzibą w Bielinach dotycząca zagadnień z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Zakładu.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
Działalność finansowo-gospodarcza jednostki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. ze szczególnym uwzględnieniem celowości, oszczędności i racjonalności wydatkowania środków publicznych.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 22 czerwca 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Starostwo Powiatowe w Opatowie, SPZOZ w Opatowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Opatowie i w SPZOZ w Opatowie dotyczaca realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie".
Urząd Gminy w Górnie
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Górnie w dniu 18 czerwca 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie
Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie w dniu 18 czerwca 2010 r. z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie
Problemowa kontrola finansowa
Wydział Finansów i Budżetu
NZOZ "Zdrowie", Sandomierz
Kontrola problemowa przeprowadzona w NZOZ "Zdrowie" w Sandomierzu sprawdzająca prawidłowość funkcjonowania Zakładu w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z decyzją o wpisie do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
Protokół z kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włoszczowie - działalność finansowo–gospodarcza jednostki
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie
Protokół z kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pińczowie - sprawdzenie sposobu wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Bałtowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Bałtowie w dniu 15 czerwca 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Starostwo Pińczów
Prawidłowość gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności zw
Urzędzie Miasta Kielce
Realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
1. Ocena funkcjonowania na terenie miasta systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania.
2. Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego i obrony cywi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
NZOZ TOP DENT Prywatne Gabinety Stomatologiczne, Kielce
Kontrola doraźna przeprowadzona w NZOZ "TOP DENT" w Kielcach dotycząca oceny sposobu realizacji programu stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia s
Rodzinny Dom Dziecka w Podkonarzu
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Podkonarzu. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Starostwo Staszowskie
Prawidłowość gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności zw
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Placówka całodobowa" Dom Opieki Rodzinnej "Hotelik" w Pierzchnicy.
Kontrola problemowa w Domu Opieki Rodzinnej "Hotelik" w Pierzchnicy. Kontrola dotyczyła: oceny standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb opiekuńczych i bytowych oraz oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji.
Gmina Nowa Słupia
Poprawa powiązań sieci dróg w Gminie Nowa Słupia z drogami powiatowymi i drogami wojewódzkimi (nr 751, 753, 756) poprzez przebudowę odcinków dróg gminnych w miejscowościach : Jeleniów 850 i 680m, Jeleniów – Stara Słupia 700m, Stara Słupia 350m, Stara Słup
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Protokół z kontroli w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach - działalność finansowo–gospodarcza jednostki
za 2009 rok.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie PROREW w Kielcach
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu PROREW w Kielcach w dniu 31 maja 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Kontroila Problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny stopnia realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ" w Kielcach
Kontrola problemowa w Świętokrzyskim Klubie Abstynentów "RAJ" w dniu 28 maja 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.
Urząd Gminy w Nowej Słupi
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy)
Państwowa Straż Rybacka w Kielcach
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. Przedmiot i zakres kontroli: zbadanie zasadności zarzutów
podniesionych w piśmie z dnia 20.04.2010 roku przesłanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne do Wojewody Świętokr
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
Protokół z kontroli finansowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej - sprawdzenie sposobu wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administrac
Wydział Finansów i Budżetu