Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Protokó z kontroli problemowej w Uzdrowisku Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 19-20.03.2009 r. w Uzdrowisku Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój w zakresie: Stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośro
Instytucja Zarządzająca RPO WŚ – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego , Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach w dniach 18-31.03.2009r.:
1. Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym:
• Sposób w
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniach od 16 do 17 marca 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniach od 16 do 17 marca 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Sobków
Kontrola w UG Sobków w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Sobkowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Sobkowie w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych oraz kierownik
Pan Stanisław Wilk tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Stanisława Wilk tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy Kije
Kontrola w UG Kije w zakresie prawidłowości rejsetracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pan Piotr Lesiński tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Piotra Lesińskiego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Kontrola doraźna OPS w Tarłowie dotycząca indywidualnej sprawy klienta pomocy społecznej, a także sposobu funkcjonowania Ośrodka.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Magdalena Ożarska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Magdaleny Ożarskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Monika Mądrawska tłumacz przysięgły języka angielskiego i języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Moniki Mądrawskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego i języka rosyjskiego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Waśniowie dotycząca sposobu funkcjonowania jednostki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Zagnańsku
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Zagnańsku w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składani
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w dniach od 12 do 13 lutego 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w dniach od 12 do 13 lutego 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 12-13.02.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w zakresie funkcjonowania jednostki w aspekcie organizacji pracy oraz realizacji wybranych zadań.
Urząd Gminy Brody
Kontrola w Urzędzie Gminy Brody w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Edyta Kucharczyk – Rębiś tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Edyty Kucharczyk – Rębiś tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 26-27.01.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie w zakresie funkcjonowania jednostki w aspekcie organizacji pracy oraz realizacji wybranych zadań.
Pani Maria Szura tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego
Kontrola działalności Pani Marii Szura tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Urząd Gminy Bodzechów
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2008 r. w zekresie ewidencji ludności i wydawania dowodow osobistych w UG Bodzechów.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 15-16 i 20.01.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w zakresie funkcjonowania jednostki w aspekcie organizacji pracy oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych g
STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE
w zakresie: prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomośc
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
W zakresie ustalenia i wypłaty odszkodowań na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy w Łacznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Fundacjia Gospodarcza Swietego Brata Alberta w Kielcach, Kuratorium Oświaty
Informacja
Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych
w miesiącu grudniu 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Działania Marszałka Województwa jako organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich na terenie Województwa Świętokrzyskiego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Czarnocin
Kontrola w Urzędzie Gminy Czarnocin w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kontrola doraźna przeprowadzona w Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniach 16 - 17 grudnia 2008 roku w zakresie obiegu dokumentów oraz terminowości załatwiania spraw w kontrolowanej jednostce.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
Kontrola przeprowadzona w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielc
Pani Wiera Skalska tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
Kontrola działalności Pani Wiery Skalskiej tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego
Pani Marlena Brzeźnicka tłumacz przysięgły języka włoskiego
Kontrola działalności Pani Marleny Brzeźnickiej tłumacza przysięgłego języka włoskiego