Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy Nowy Korczyn
Kontrola prawidłowści rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych w UG Nowy Korczyn.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy Bejsce
Kontrola w Urzędzie Gminy Bejsce w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urzad Gminy Waśniów
Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności w UG Waśniów.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Nagłowicach, Urząd Gminy w Pawłowie, Urząd Gminy w Szydłowie
Kontrola w ramach nadzoru nad wykorzystaniem dotacji z budżetu panstwa
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwie Powiatowym w Opatowie
Kotrola problemowa realizcji zadań Obrony Cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta w Kielcach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Kielcach w dniach 25-28 listopada 2008 roku w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez pracowników samorządo
Urząd Gminy Bodzechów
Kontrola problemowa w zakresie
prowadzenia ewidencji ludnosci i wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierown
Pani Dorota Niepielska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Doroty Niepielskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Agnieszka Dachterska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Dachterskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Anna Feldo-Grudzińska tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Anny Feldo-Grudzińskiej tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Ilona Salwa tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Ilony Salwy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.
Jednostki samorządu terytorialnego i inne
Informacja o wykonywaniu przez dyrektorów Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich kompetencji kontrolnych za I półrocze 2008 r.
Wojewoda, Wicewojewoda
URZĘDZIE MIASTA W KIELCACH
W zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniu 14 października 2008 r. w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
w zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Urząd Gminy w Bałtowie, Urząd Gminy w Rytwianach, Urząd Gminy w Osieku, Urząd Gminy w Pacanowie
Kontrola w ramach nadzoru nad wykorzystaniem dotacji z budżetu panstwa.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Bałtów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Bałtów w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta - obowiązku składania oświadczeń
Urząd Gminy w Bodzechowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Bodzechowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składani
Pani Małgorzata Banasik-Rusak tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Banasik-Rusak tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, pracowników sa
Urząd Gminy we Włoszczowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy we Włoszczowie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednos
Urząd Miejski w Sandomierzu
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu w zakresie: <br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jed
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Kontrola przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, pracowników sa
Pan Mirosław Chmiel tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Mirosława Chmiela tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Urząd Gminy w Złotej, Urząd Gminy w Seceminie, Urząd Gminy w Opatowcu, Urząd Gminy w Koprzywnicy, Urząd Gminy Solcu-Zdroju, Urząd Gminy w Backowicach, Urząd Gminy w Daleszycach, Urząd Marszałkowski Województwa Swietokrzyskiego, Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.
Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu panstwa
w miesiacu wrzesniu 2008
Wydział Finansów i Budżetu
,,SZUMMAR’’ Spółka Jawna Marek Szumielewicz i Rafał Szumielewicz Zakład Pracy Chronionej ul. Staszica 2A, Parszów 27-215 Wąchock
Kontrola problemowa dotycząca spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w ,,SZUMMAR’’ Spółka Jawna Marek Szumielewicz i Rafał Szumielewicz Zakład Pracy Chronionej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich
w zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Podstawa prawna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
Kontorla problemowa dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego przeznaczonego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej używanego w PCPR Starachowice.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5
Kontrola problemowa dotycząca standradu świadczonych usług w DPS Pińczów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia