Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy Klimontów
Kontrola w Urzędzie Gminy w Klimontowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie
Urząd Miasta i Gminy Osiek
Kontrola kompleksowa Urzędu Miasta i Gminy Osiek - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw (kontrola przeprowadzona przez wyznaczone Wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
Wojewoda, Wicewojewoda
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
Kontrola dot. sprawdzenia jakości usług świadczonych na
rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sobowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Kontrola z oceny sposobu i trybu postępowania w sprawach przyznania świadczeń rodzinnych oraz sposobu kwalifikowania do zasiłków i świadczeń.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Słupia Konecka
Zalecenia pokontrolne dla Gminy Słupia Konecka - kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej
Protokół kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sporna 6
Kontrola dot. sprawdzenia jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul.Sporna 6
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rodzinny Dom Dziecka w Połańcu
Protokół z kontroli dotyczący działań placowki opiekuńczo-wychowawczej - Rodzinny Dom Dziecka w Połańcu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwio Powiatowe w Sandomierzu
Protokół kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zakład Usługowo – Handlowy Jacek Piasecki, Kołaczkowice
Kontrola dot. opisu stanu faktycznego i określenia stwierdzonych zagrożeń dla praw osób niepełnosprawnych oraz dla prawidłowej realizacji zadań w Zakładzie Usługowo – Handlowym Jacek Piasecki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka „Dom dla Dzieci” w Kielcach
Kontrola dot. oceny przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych w Placówce „Dom dla Dzieci” w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodk Pomocy Społecznej w Smykowie
Kontrola dotycząca działalności jednostki w zakresie organizacji pracy - Gminny Ośrodk Pomocy Społecznej w Smykowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodk Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej
Kontrola z działalności jednostki w zakresie organizacji
pracy - Gminny Ośrodk Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
Kontrola oceny standardów świadczonych usług oraz oceny wykonywania zaleceń pokontrolnych - Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rodzinny Domu Dziecka Nr 4 w Kielcach
Kontrola dot. oceny przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych, oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, oceny przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o kwalifikacjach określonych w przepisach dotyczących placówek i ośr
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie.
Kontrola dot. standardu świadczonych usług oraz wykonania zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Protokół kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Protokól z kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Kielcach
Protokół z kontroli problemowej dotyczącej oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Protokół kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Protokół kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dom Pomocy Społecznej w Rudkach pow. staszowski
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach pow. staszowski.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Protokół z kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby burmistrza - obowiązku składania oświadczeń o swo
Urząd Gminy w Rytwianach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Rytwianach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie
4 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z przeprowadzonych kontroli w miesiącu kwietniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Kontrola dot. jakości świadczonych usług, realizacji programu naprawczego oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Kontrola dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej - Polski Związek Głuchych Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny „ELKOM” Sp. z o.o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia