Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Pani Edyta Kucharczyk – Rębiś tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Edyty Kucharczyk – Rębiś tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 26-27.01.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie w zakresie funkcjonowania jednostki w aspekcie organizacji pracy oraz realizacji wybranych zadań.
Pani Maria Szura tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego
Kontrola działalności Pani Marii Szura tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Urząd Gminy Bodzechów
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2008 r. w zekresie ewidencji ludności i wydawania dowodow osobistych w UG Bodzechów.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 15-16 i 20.01.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w zakresie funkcjonowania jednostki w aspekcie organizacji pracy oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych g
STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE
w zakresie: prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomośc
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
W zakresie ustalenia i wypłaty odszkodowań na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy w Łacznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Fundacjia Gospodarcza Swietego Brata Alberta w Kielcach, Kuratorium Oświaty
Informacja
Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych
w miesiącu grudniu 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Działania Marszałka Województwa jako organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich na terenie Województwa Świętokrzyskiego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Czarnocin
Kontrola w Urzędzie Gminy Czarnocin w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kontrola doraźna przeprowadzona w Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniach 16 - 17 grudnia 2008 roku w zakresie obiegu dokumentów oraz terminowości załatwiania spraw w kontrolowanej jednostce.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
Kontrola przeprowadzona w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielc
Pani Wiera Skalska tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
Kontrola działalności Pani Wiery Skalskiej tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego
Pani Marlena Brzeźnicka tłumacz przysięgły języka włoskiego
Kontrola działalności Pani Marleny Brzeźnickiej tłumacza przysięgłego języka włoskiego
Pani Janina Skrzypczyńska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Janiny Skrzypczyńskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Alicja Samot tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Alicji Samot tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Urząd Gminy Nowy Korczyn
Kontrola prawidłowści rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych w UG Nowy Korczyn.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy Bejsce
Kontrola w Urzędzie Gminy Bejsce w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urzad Gminy Waśniów
Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności w UG Waśniów.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Nagłowicach, Urząd Gminy w Pawłowie, Urząd Gminy w Szydłowie
Kontrola w ramach nadzoru nad wykorzystaniem dotacji z budżetu panstwa
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwie Powiatowym w Opatowie
Kotrola problemowa realizcji zadań Obrony Cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta w Kielcach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Kielcach w dniach 25-28 listopada 2008 roku w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez pracowników samorządo
Urząd Gminy Bodzechów
Kontrola problemowa w zakresie
prowadzenia ewidencji ludnosci i wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierown
Pani Dorota Niepielska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Doroty Niepielskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Agnieszka Dachterska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Dachterskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Anna Feldo-Grudzińska tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Anny Feldo-Grudzińskiej tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Ilona Salwa tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Ilony Salwy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.
Jednostki samorządu terytorialnego i inne
Informacja o wykonywaniu przez dyrektorów Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich kompetencji kontrolnych za I półrocze 2008 r.
Wojewoda, Wicewojewoda
URZĘDZIE MIASTA W KIELCACH
W zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości
Wydział Infrastruktury i Rozwoju