Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Nr 757 modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku Opatów – Kobylany 0+550 – 7+430, długości 6 880 m”
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Nr 728 budowa obwodnicy miejscowości Małogoszcz – II etap wraz z przebudowa drogi na odcinku Mieronice - Mniszek na odcinku 141+880 – 148+000”
Starostwo Powiatowe w Kielcach
„Modernizacja i rozbudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby
MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
Kontrola problemowa
Starostwo Powiatowe w Kielcach
„Roboty budowlano – remontowe w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Podzamczu modernizowanego pod potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu”
Gmina Sędziszów
„Budowa kompleksu sportowo- rehabilitacyjnoedukacyjnego w Sędziszowie – etap I – hala sportowa stan surowy zamknięty, basen
z dachem + przyłącze C.O. i kanalizacja”
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
„Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” realizowanego w 2008 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego.
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
„Wymiana dachu na internacie I LO w Busku -Zdroju”
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
„WyposaŜenie w systemy nagłośnieniowe, oświetleniowe, multimediów i systemów interaktywnych na potrzeby wystawy „Bajkowy Świat” (reflektory, projektory ruchome, multimedialne, oświetlacze, ekrany LCD)”
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach
Kontrola kompleksowa dotycząca funkcjonowania Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach
Urząd Miasta w SkarŜysku-Kamiennej
PROTOKÓŁ z przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„ Budowa boisk sportowych na ul.Sienkiewicza w SkarŜysku-Kamiennej przy budowanej hali sportowej” realizowanego w 2008 r. w ramach
„Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie
Protokół z kontroli doraźnej w Środowiskowym Domu Samopmocy w Pińczowie. Kontrola dotyczyła działalności ŚDS w Pińczowie.
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7.
Protokół z kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7. Kontrola dotyczyła: oceny standardu usług (potrzeby wspomagające) świadczonych przez DPS na rzecz mieszkańców oraz oceny prawidłowości prowadzonej przez DPS dokumentacji.
Urząd Gminy w Pacanowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Pacanowie w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Pacanowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Pacanowie w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych
i kierowników jedno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
Protokół kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie. Tematy kontroli:
1) Planowanie wydatków budżetowych, w tym zasadność i zgodność
z prawem dokonywanych zmian w planie jednostkowym,
2) Zgodność danych wyka
Wydział Finansów i Budżetu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie
Kontrola problemowa w zakresie sposobu eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej przez OPS Łoniów
Urząd Gminy w Stopnicy
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Stopnicy w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Stopnicy
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Stopnicy w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek
Pan Andrzej Jerzy Wójcik tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Andrzeja Jerzego Wójcika tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Protokół z kontroli w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim - działalność finansowo–gospodarcza jednostki za 2009 rok.
Wydział Finansów i Budżetu
Pani Katarzyna Majewska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Katarzyny Majewskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.
Protokół z kontroli w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - działalność finansowo–gospodarcza jednostki
za 2009 rok.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Tarłowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Tarłowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych
i kierowników jednost
Urząd Gminy w Tarłowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Tarłowie w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów oosbistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników j
Pan Szymon Bródka tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Szymona Bródka tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Gmina Bieliny
„Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu sportowego
w Lechowie, działka o nr ew. 463, Lechów, Bieliny” realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Dom dla Dzieci na Osiedlu Stok w Kielcach
Protokól z kontroli problemowej w Domu dla Dzieci na Osiedlu Stok w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce oraz działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodz
Gmina Końskie
„ Budowa boiska sportowego Orlik 2012, ul. Południowa, Końskie”
realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.