Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Waśniowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Waśniowie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego
Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej, wskazanych
w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Protokół z kontroli problemowej - Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Aktywności Zawodowej ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie w zakresie:
Badania spełniania warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej, wskazanych w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko –Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym w Busko-Zdroju, w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka
posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się t
Urząd Gminy Zagnańsk
Kontrola w UG Zagnańsk w zakresie prawidłowości rejestracji cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Bogusława Bętkowska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Bogusławy Bętkowskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Starostwo Powiatowe w Pińczowie oraz Urząd Miasta i Gminy Pińczów, Urząd Gminy Złota, Urząd Gminy Kije
Kontrola realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
1. Ocena funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączność oraz wykrywania i alarmowania.
2. Ocena działalność szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego i ob
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach w dniach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach w dniu 26-03-2009 roku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy i Miasta Chęciny
Kontrola w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny - przeprowadzona w dniach 26- 31 marca 2009 roku - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw
Wojewoda, Wicewojewoda
Uzdrowisko Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Uzdrowisko Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ w Solcu-Zdroju, w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka
posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
Protokó z kontroli problemowej w Uzdrowisku Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 19-20.03.2009 r. w Uzdrowisku Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój w zakresie: Stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośro
Instytucja Zarządzająca RPO WŚ – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego , Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach w dniach 18-31.03.2009r.:
1. Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym:
• Sposób w
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniach od 16 do 17 marca 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniach od 16 do 17 marca 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Sobków
Kontrola w UG Sobków w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Sobkowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Sobkowie w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych oraz kierownik
Pan Stanisław Wilk tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Stanisława Wilk tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy Kije
Kontrola w UG Kije w zakresie prawidłowości rejsetracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pan Piotr Lesiński tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Piotra Lesińskiego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Kontrola doraźna OPS w Tarłowie dotycząca indywidualnej sprawy klienta pomocy społecznej, a także sposobu funkcjonowania Ośrodka.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Magdalena Ożarska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Magdaleny Ożarskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Monika Mądrawska tłumacz przysięgły języka angielskiego i języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Moniki Mądrawskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego i języka rosyjskiego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Waśniowie dotycząca sposobu funkcjonowania jednostki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Zagnańsku
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Zagnańsku w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składani
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w dniach od 12 do 13 lutego 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w dniach od 12 do 13 lutego 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 12-13.02.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w zakresie funkcjonowania jednostki w aspekcie organizacji pracy oraz realizacji wybranych zadań.
Urząd Gminy Brody
Kontrola w Urzędzie Gminy Brody w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Edyta Kucharczyk – Rębiś tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Edyty Kucharczyk – Rębiś tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 26-27.01.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie w zakresie funkcjonowania jednostki w aspekcie organizacji pracy oraz realizacji wybranych zadań.
Pani Maria Szura tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego
Kontrola działalności Pani Marii Szura tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Urząd Gminy Bodzechów
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2008 r. w zekresie ewidencji ludności i wydawania dowodow osobistych w UG Bodzechów.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców