Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Łącznej
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Łącznej w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i
wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświ
Urząd Gminy Łączna
Kontrola w Urzędzie Gminy Łączna w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy Masłów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Masłów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w dniach od 9 do 10-06-2009
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w dniach od 9 do 10-06-2009
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
,,Odzież Robocza’’ Spółka Jawna Anna Drela, Emanuel Drela, Zofia Fijałkowska, Marta Zasępa, Ryszard Lech ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w ,,Odzież Robocza’’ Sp. j. w Kielcach, w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art.
28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społ
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku 58, 26-052 Sitkówka- Nowiny
Kontrola problemowa przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku w zakresie oceny spełnienia przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których
uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON – warunków określonych
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach 175 a, pow. Kazimierza Wielka.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Cudzynowicach 175 a, pow. Kazimierza Wielka.
Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 2-3.06.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach w zakresie funkcjonowania jednostki w aspekcie organizacji pracy oraz realizacji wybranych zadań.
Urząd Gminy Złota
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Złota w zakresie:
- prawidłowości rejstracji stanu cywilnego,
- prowadzenia ewidencji ludniości,
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Polskim Związku Głuchych Oddział Kielce ul. Niska 6, 25-317 Kielce ul. Niska 6, 25-317 Kielce.
Kontrola problemowa przeprowadzona dniu 29.05.2009 r. w Polskim Związku Głuchych Oddział Kielce ul. Niska 6, 25-317 Kielce ul. Niska 6, 25-317 Kielce w zakresie: Oceny spełniania przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby n
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, pracowników samo
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obo
Pani Jadwiga Sztaba tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Jadwigi Sztaby tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Starostwo Powiatowe w Staszowie
w zakresie stosowania przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 tekst jednolity z
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach
w zakresie: <br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i G
Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie przeprowadzona w dniu 20-05-2009 r.
Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie przeprowadzona w dniu 20-05-2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Pensjonacie Uzdrowiskowym ,,SOLANNA’’ Andrzej Glejzer ul. Targowa 2, 28-131 Solec-Zdrój.
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 15.05.2009 r. w Pensjonacie Uzdrowiskowym ,,SOLANNA’’ Andrzej Glejzer ul. Targowa 2, 28-131 Solec-Zdrój.zakresie: Stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrod
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy w dniach od 06 do 07 maja 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy w dniach od 06 do 07 maja 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Marianna Bryła tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marianny Bryła tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Alicja Szwugier-Żaczek tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Alicji Szwugier-Żaczek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pani Eleonora Wesołowska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Eleonory Wesołowskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pani Anna Sadło tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Anny Sadło tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Kontrola problemowa przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej w dniach od 04 do 05 maja 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej w dniach od 04 do 05 maja 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELTOR” S.A. ul. Górna 20, 25-415 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowe „ELTOR” S.A., w zakresie spełniania przez firmę warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art.
28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o reha
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
w zakresie: prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomośc
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „ELTOR” S.A. ul. Górna 20, 25-415 Kielce, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców nr KRS: 0000092320, z dnia 17.04.2009r.
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05-05-2009 roku w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym „ELTOR” S.A. ul. Górna 20, 25-415 Kielce w zakresie: Spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, 27-225 Pawłów
Kontrola problemowa dotycząca funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniach od 23 do 24 kwietnia 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniach od 23 do 24 kwietnia 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Ruda Maleniecka
Kontrola w Urzędzie Gminy Ruda Maleniecka w zakresie prawidłłowści rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie
w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych oraz ki