Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gmina Miedziana Góra
„Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Mińsku ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra”
realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Busko-Zdrój
„Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku - Zdroju realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Nowa Słupia
„Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” ul. Szkolna 2”realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Chęciny
„Moje boisko Orlik 2012 w Chęcinach, Chęciny ul. Armii Krajowej”
realizowanego w 2008 r. i 2009 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Smyków
„ Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 90, 91” realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Placówka Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach
Kontrola problemowa w Placówce Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną, wypełniania specjalistycznych zadań oraz oceny przestrzegania za
Urząd Gminy w Bielinach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Bielinach w zakresie:
rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowego funcjonowania GOPS w Rakowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach
Kontrola problemowa w DPS im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach. Kontrola dotyczyła: jakości świadczonych usług oraz wykonania zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w PCPR w Kielcach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Kontrola doraźna w PCPR w Kielcach przprowadzona w celu wyjaśnienia sprawy dotyczącej procesu usamodzielnienia N. M. - wychowanki Zepołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dobra Chata" w Kielcach.
Urząd Gminy w Baćkowicach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego;
- prowadzenia ewidencji ludności;
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
DOm Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach
Wystąpienie pokontrolne z Kontroli problemowej w DPS im. Jana Pawła II w Kielcach
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, Kielce
Kontrol problemowa w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Kontrola dotyczyła: standardu świadczonych usług, wykonania zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli oraz problemtayki poruszonej w skardze mieszkańca DPS.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Kontrola problemowa dotyczącego prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ognisko Wychowawcze w Kielcach, ul. Kościuszki 36
Wystąpienie pokontrolne
Ognisko Wychowawcze w Kielcach, ul Kościuszki 36
Kontrola problemowa w Ognisku Wychowawczym w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną oraz zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.
Gmina Złota
Przebudowa drogi gminnej nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+ 239 do km 5+ 155 dł. 2916 mb. Kontrola w ramach NPPDL
Gmina Morawica
Budowa ulicy Spacerowej w Bieleckich Młynach i Piasecznej Górce
Kontrola w ramach NPPDL
Urząd Gminy w Nagłowicach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nagłowicach w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego;
- prowadzenia ewidencji ludności;
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kontrola przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w 2008
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie
Kontrola doraźna.
Ocena kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz obsady zespołów ratownictwa medycznego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu
Kontrola prolemowa.
1.Ocena realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego, w tym:
a) analiza parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego,
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- organizacji kontroli wewnętrznej realizowanej przez Starostę,<br&
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniu 09-12-2009 r.
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniu 09-12-2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kntrola doraźna przeprowadzona w Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach od 07 do 08 grudnia 2009 r.
Kntrola doraźna przeprowadzona w Centrum Integracji Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach od 07 do 08 grudnia 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chmielniku w dniach od 26 do 27-11-2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chmielniku w dniach od 26 do 27-11-2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego;
- prowadzenia ewidencji ludności;
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Bogusława Bętkowska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Bogusławy Bętkowskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pan Roman Litwiniuk tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Romana Litwiniuka tłumacza przysięgłego języka niemieckiego