Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Lipniku.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Lipniku w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
NZOZ "Nowe Życie", Włoszczowa
Kontrola doraźna przeprowadzona w NZOZ "Nowe Życie" we Włoszczowie dotycząca zagadnień z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Zakładu, jak również zakresu współpracy z Włoszczowsk
Starosta Włoszczowski
Prawidłowośći gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności z
Ośrodek Szkolenia „Markus” Marek Pierzak, Pl. Niepodległości 1, 25-506 Kielce – adres prowadzenia ośrodka na terenie woj. świętokrzyskiego, przez przedsiębiorcę Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Marek Igielski w Szczecinie,
Ocena warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców - realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Dom Pomocy Społecznej w Świniarach
Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Świniarach. Kontrola dotyczyła działalności DPS.
Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
„Budowa Miejskiego Dworca Autobusowego” w Busku-Zdroju realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego.
Urząd Gminy w Sobkowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Sobkowie w dniu 2 sierpnia 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Miasto i Gmina Jędrzejów
Projekt nr 7/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej
i Św. Barbary w Jędrzejowie
Pani Izabela Bujwicka tłumacz przysięgły języka węgierskiego
Kontrola działalności Pani Izabeli Bujwickiej tłumacza przysięgłego języka węgierskiego
Starosta Staszowski
Dokonanie oceny terminowości i prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Staszowskiego w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Kielcach.
Kontrola problemowa w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczego w Kielcach. Kontrola dotyczyła działalnośći Ośrodka.
Starosta Buski
INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI przeprowadzonej w dniu 6 lipca 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju w zakresie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych (realizacja przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
SPZOZ, Opatów
Kontrola doraźna przeprowadzona w SPZZOZ w Opatowie dotycząca oceny sposobu realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie.
Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Kontrola dotyczyła działaności DPS.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach
Kontrola problemowa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach w dniu 16 lipca 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Kielcach
kontrola problemowa w Katolickim Ośrodkau Adopcyjno-Opiekuńczym w Kielcach. kontrola dotyczyła działalności Ośrodka.
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Kontrola doraźna przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku dot. organizacji działania organu wykonawczego w zakresie wydawania i rejestracji zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
Powiat Staszowski
Projekt nr 80/NPPDL/09 Przebudowa dróg powiatowych z poprawą
bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
Kontrola problemowa OPS w Wojciechowicach dotycząca:zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków stałych, sposobu realizacji zadań własnych gminy o chara
Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w zakresie:<br>
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy)
Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
Protokół z kontroli w Zakładzie Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach - gospodarowanie funduszem płac w 2007, 2008 i 2009 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Pomocy Społecznej w Ratajach
Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach. Kontrola dotyczyła działalności DPS.
Starostwo Kieleckie
Prawidłowość ustalania odszkodowań i ich wypłat za nieruchomości zajęte przed dniem 01.01.1999 r. pod drogi publiczne
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy w Szydłowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Szydłowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy)
Stowarzyszenie Nauczycieli "ZDROWA SZKOŁA" w Starachowicach
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Nauczycieli "ZDROWA SZKOŁA" w Starachowicach w dniu 28 czerwca 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.
Urząd Gminy w Radoszycach
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Radoszycach w dniu 25 czerwca 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Urząd Gminy w Radoszycach
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Radoszycach w dniu 25 czerwca 2010 r. z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Centrum Szkolenia Wielozawodowego „Automix”, Wiesław Barański, Sudół 103 A, 28-300 Jędrzejów
Ocena warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców (infrastruktura techniczna, dokumentacja prowadzonych szkoleń).
NZOZ "Bieliny", Bieliny
Kontrola problemowa przeprowadzona w NZOZ "Bieliny" z siedzibą w Bielinach dotycząca zagadnień z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Zakładu.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
Działalność finansowo-gospodarcza jednostki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. ze szczególnym uwzględnieniem celowości, oszczędności i racjonalności wydatkowania środków publicznych.
Wydział Finansów i Budżetu