Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dobra Chata”, ul.Sandomierska 126, 25-324 Kielce
Kontrola doraźna przeprowadzona w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach w dniu 31 października 2007 r. w zakresie "Oceny jakości usług świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwio Powiatowe w Sandomierzu, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowe, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu październiku 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Samborcu
Kontrola w Urzędzie Gminy w Samborcu w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
-przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoi
Urząd Gminy w Łoniowie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Łoniowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy- obowiązku składania oświadczeń o swoi
Dom Pomocy Społecznej w Brodach Iłżeckich
Kontrola dotyczy oceny jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Brodach Iłżeckich.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pan Bogdan Wilkiewicz tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Bogdana Wilkiewicza tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łoniowie
Kontrola Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łoniowie w zakresie oceny przestrzegania standardów opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegania zasad zatrudnienia.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Końskich
Kontrola jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Końskich.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pan Kazimierz Pawlonka tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pana Kazimierza Pawlonki tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Kontrola dotyczy oceny jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Hanna Ciosek tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Hanny Ciosek tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składani
Urząd Gminy w Wojciechowicach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadcze
Urząd Gminy w Waśniowie, Urząd Gminy w Obrazowie, Urząd Gminy w Baćkowicach, Urząd Gminy w Wiślicy, Urząd Gminy w Bałtowie, Starostwio Powiatowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Starostwo Powiatowe w Opatowie, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej i Sandomierzu.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Jednostki samorządu terytorialnego i inne
Informacja o wykonywaniu przez dyrektorów Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich kompetencji kontrolnych za I półrocze 2007 r.
Wojewoda, Wicewojewoda
MEBLODEX-BIS
Zalecenia pokontrolne dla „MEBLODEX-BIS" z kontroli przeprowadzinej w dniu 21.09.2007 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
Kontrola oceny eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pan Grzegorz Stefańczyk tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Grzegorza Stefańczyka tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Ludomiła Matla tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ludomiły Matli tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
Kontrola dotyczy oceny standardów świadczonych usług i zasad funkcjonowania placówki.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka francuskiego Pani Teresa Zuchowicz
Kontrola działalności Pani Teresy Zuchowicz tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Uzdrowisko ,,Busko - Zdrój’’ S. A., Busko-Zdrój
Zalecenie pokontrolne w zakresie badania prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach, Nowy Korczyn
Kontrola w zakresie: przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych, ocena działania placówki.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
„MEDAX” - Zdzisław Mozal i Leszek Naumiuk Spółka Jawna
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej. Dotyczy: „MEDAX” - Zdzisław Mozal i Leszek Naumiuk Spółka Jawna.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Urząd Gminy w Pierzchnicy, Urząd Gminy w Morawicy, Urząd Gminy w Nowej Słupi, Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu sierpniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w zakresie jakości świadczonych usług, wykonywania zaleceń pokontrolnych i realizacji zadań naprawczych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Ewa Maciąg tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ewy Maciąg tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7
Kontrola obejmuje sprawdzenie jakości świadczonych usług.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Małgorzata Mochoń tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Mochoń tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Tłumacz przysięły języka rosyjskiego Pani Anna Dyrduł
Kontrola działalności Pani Anny Dyrduł tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego