Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Pan Szymon Bródka tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Szymona Bródka tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Gmina Bieliny
„Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu sportowego
w Lechowie, działka o nr ew. 463, Lechów, Bieliny” realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Dom dla Dzieci na Osiedlu Stok w Kielcach
Protokól z kontroli problemowej w Domu dla Dzieci na Osiedlu Stok w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce oraz działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodz
Gmina Końskie
„ Budowa boiska sportowego Orlik 2012, ul. Południowa, Końskie”
realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
Protokół z problemowej kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kielcach - działalność finansowo- gospodarcza jednostki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
Wydział Finansów i Budżetu
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach.
działalność finansowo – gospodarcza jednostki za 2009 rok ze szczególnym uwzględnieniem celowości, oszczędności
i racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz ich zgodności
z przepisami ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i zamó
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Pomocy społecznej im. prf. A. Kępińskiego w Kielcach
Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach.
Kontrola dotyczyła oceny standardu świadczonych usług, oceny prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS oraz oceny kwalifikacji kadry zatrudnionej w DPS.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
Protokół z kontroli doraźnej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków.
Rodzinny Dom Dziecka w Janinie
Protokół z kontroli doraźnej w Rodzinnym Domu Dziecka w Janinie. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
„Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim ”realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Miedziana Góra
„Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Mińsku ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra”
realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Busko-Zdrój
„Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku - Zdroju realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Nowa Słupia
„Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” ul. Szkolna 2”realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Chęciny
„Moje boisko Orlik 2012 w Chęcinach, Chęciny ul. Armii Krajowej”
realizowanego w 2008 r. i 2009 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Smyków
„ Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 90, 91” realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Placówka Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach
Kontrola problemowa w Placówce Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną, wypełniania specjalistycznych zadań oraz oceny przestrzegania za
Urząd Gminy w Bielinach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Bielinach w zakresie:
rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowego funcjonowania GOPS w Rakowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach
Kontrola problemowa w DPS im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach. Kontrola dotyczyła: jakości świadczonych usług oraz wykonania zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w PCPR w Kielcach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Kontrola doraźna w PCPR w Kielcach przprowadzona w celu wyjaśnienia sprawy dotyczącej procesu usamodzielnienia N. M. - wychowanki Zepołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dobra Chata" w Kielcach.
Urząd Gminy w Baćkowicach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego;
- prowadzenia ewidencji ludności;
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
DOm Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach
Wystąpienie pokontrolne z Kontroli problemowej w DPS im. Jana Pawła II w Kielcach
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, Kielce
Kontrol problemowa w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Kontrola dotyczyła: standardu świadczonych usług, wykonania zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli oraz problemtayki poruszonej w skardze mieszkańca DPS.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Kontrola problemowa dotyczącego prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ognisko Wychowawcze w Kielcach, ul. Kościuszki 36
Wystąpienie pokontrolne
Ognisko Wychowawcze w Kielcach, ul Kościuszki 36
Kontrola problemowa w Ognisku Wychowawczym w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną oraz zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.
Gmina Złota
Przebudowa drogi gminnej nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+ 239 do km 5+ 155 dł. 2916 mb. Kontrola w ramach NPPDL
Gmina Morawica
Budowa ulicy Spacerowej w Bieleckich Młynach i Piasecznej Górce
Kontrola w ramach NPPDL
Urząd Gminy w Nagłowicach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nagłowicach w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego;
- prowadzenia ewidencji ludności;
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców