Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniu 14 października 2008 r. w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
w zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Urząd Gminy w Bałtowie, Urząd Gminy w Rytwianach, Urząd Gminy w Osieku, Urząd Gminy w Pacanowie
Kontrola w ramach nadzoru nad wykorzystaniem dotacji z budżetu panstwa.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Bałtów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Bałtów w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta - obowiązku składania oświadczeń
Urząd Gminy w Bodzechowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Bodzechowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składani
Pani Małgorzata Banasik-Rusak tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Banasik-Rusak tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, pracowników sa
Urząd Gminy we Włoszczowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy we Włoszczowie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednos
Urząd Miejski w Sandomierzu
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu w zakresie: <br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jed
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Kontrola przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, pracowników sa
Pan Mirosław Chmiel tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Mirosława Chmiela tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Urząd Gminy w Złotej, Urząd Gminy w Seceminie, Urząd Gminy w Opatowcu, Urząd Gminy w Koprzywnicy, Urząd Gminy Solcu-Zdroju, Urząd Gminy w Backowicach, Urząd Gminy w Daleszycach, Urząd Marszałkowski Województwa Swietokrzyskiego, Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.
Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu panstwa
w miesiacu wrzesniu 2008
Wydział Finansów i Budżetu
,,SZUMMAR’’ Spółka Jawna Marek Szumielewicz i Rafał Szumielewicz Zakład Pracy Chronionej ul. Staszica 2A, Parszów 27-215 Wąchock
Kontrola problemowa dotycząca spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w ,,SZUMMAR’’ Spółka Jawna Marek Szumielewicz i Rafał Szumielewicz Zakład Pracy Chronionej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich
w zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Podstawa prawna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
Kontorla problemowa dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego przeznaczonego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej używanego w PCPR Starachowice.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5
Kontrola problemowa dotycząca standradu świadczonych usług w DPS Pińczów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, pracowników sam
Pani Jolanta Jakubczyk tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Jakubczyk tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Elżbieta Nowak tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Nowak tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5 w zakresie standardu świadczonych usług
Starostwo Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej
w zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Podstawa prawna
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Kontrola problemowa realizcji zadań obrony cywilnej:
- ocena działalności szkoleniowej w 2006-2008 roku,
- ocena działalności popularyzacyjnej za lata 2006 – 2008
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach w dniu 8 września 2008 r.
Starostwo Powiatowym w Kielcach
W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Podstawa prawna
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,WIR – SERWICE’’ Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 47, 25-709 Kielce
Kontrola problemowa dottycząca spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej w Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,WIR – SERWICE’’ Sp. z o.o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników je
Pani Dorota Domagała-Cichoń tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Doroty Domagały-Cichoń tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Maria Smorąg tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marii Smorąg tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Czarnocinie, Urząd Gminy w Samborcu, Urząd Gminy w Kijach, Urząd Gminy w Bliżynie, Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu panstwa
w miesiacu sierpniu 2008
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 2
Kontrola doraźna dotycząca standardu świadczonych usług w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia