Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowego funcjonowania GOPS w Bałtowie
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Dokonanie oceny terminowości i prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Starachowickiego w 2009r. w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Placówka całodobowa pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze.
Kontrola problemowa w Placówce całodobowej pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze. Kontrola dotyczyła: oceny standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb opiekuńczych i bytowych oraz oceny pra
Rodzinny Dom Dziecka w Zabłociu
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Zabłociu. Kpontrola dotyczyła działalności Rodzinnego Domu Dziecka.
Pani Ewa Góźdź tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ewy Góźdź tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. Kontrola dotyczyła oceny standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających, oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji i stopnia wykonania zaleceń wydanych w
Rodzinny Dom Dziecka w Daleszycach
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Dalezszycach. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Pani Ewa Sokół-Zdobylak tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ewy Sokół-Zdobylak tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz organizacji organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Protokół z kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim - sprawdzenie sposobu wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
Wydział Finansów i Budżetu
Pani Alicja Glejzer tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Alicji Glejzer tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pani Elżbieta Kustra tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Kustry tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Rodzinny Dom Dziecka w Jaworzu
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Jaworzu. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa w MOPS w Skarżysku-Kamiennej dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej.
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku i w Filii w Rudzie Strawczyńskiej
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i w Rudzie Strawczyńskiej. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług w zakresie potrzeb wspomagających na rzecz mieszkańców, oceny prawdłwości prowadzonej dokumentacji oraz oceny stopnia wykonania zaleń
Pani Eulalia Kuc tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Eulali Kuc tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pan Lesław Drozd tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pana Lesława Drozda tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Gmina Nowa Słupia
62/NPPDL/09
Poprawa powiązań sieci dróg w Gminie Nowa Słupia z drogami powiatowymi i drogami wojewódzkimi (nr 751, 753, 756) poprzez przebudowę odcinków dróg gminnych w miejscowościach : Jeleniów 850 i 680m,Jeleniów – Stara Słupia 700m, Stara Słupia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
Kontrola problemowa GOPS w Lipniku dotycząca:
zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków stałych, sposobu realizacji zadań własnych gminy o charak
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym
w Starachowicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego powiatu (Uchwały Zarządu Powiatu).
Pani Danuta Warzecha tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Danuty Warzechy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pan Marian Janusz tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Mariana Janusza tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Grażyna Siegmund tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Grażyny Siegmund tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pani Lucyna Kowalska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Lucyny Kowalskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pani Dorota Rychlewska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Doroty Rychlewskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Rodzinny Dom Dziecka w Woli Kopcowej
Kontrola kompleksowa. Kontrola dotyczyła działalności RDD w Woli Kopcowej.
Rodzinny Dom Dziecka w Woli Kopcowej
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Woli Kopcowej . Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Dom Pomocy Społecznej im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w Piekoszowie.
Kontrola problemowa w DPS w Piekoszowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości świadczonych na rzecz mieszkańców DPS usług wspomagających oraz oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji i oceny stopnia wykonania zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli
Urząd Gminy w Klimontowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Klimontowie w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności w gminie, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu)