Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne ,,PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Handlowo Produkcyjnym ,,PRIMEX”w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej
Urząd Gminy w Pacanowie.
Kontrola sprawdzająca w zakresie rejestracji stanu cywilnego przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Pacanowie.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45
Ocena działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie realizacji zadań wykonywanych w obszarze ratownictwa medycznego.
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
1. lokalizacja Szpitalnego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie
Kontrola problemowa dotyczaca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Gnojnie.
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Protokół z kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Kontrola dotyczyła: oceny standardu usług wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców, sprawdzenia prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS oraz kwalifikacji zatrud
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „KARABELA-CK” w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej
Starostwo Jędrzejów
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości o
Pani Ewa Mamrot-Tuszyńska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ewy Mamrot-Tuszyńskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach
Protokół z kontroli kompleksowej w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług świadczonych na rzecz wychowanków oraz sprawdzenia przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o kwa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SUBOR” ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów
Kontrola problemowa przeprowadzona w zakładzie PPHU "SUBOR"
w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku.
„MEX PLUS” Sp. z o. o., ul. Aleja 3-go Maja 1, 27-400 Ostrowiec Św.
Kontrola doraźna przeprowadzona w zakładzie „MEX PLUS” Sp. z o. o. w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej
Centrum Medyczne „Zdrowie” w Kielcach
Kontrola problemowa działalności Centrum Medycznego „Zdrowie” w Kielcach w zakresie zgodności funkcjonujących komórek organizacyjnych Zakładu z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Zakładu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fałkowie.
Rodzinny Dom Dziecka w Połańcu.
Protokół z kontroli kompleksowej w Rodzinnym Domu Dziecka w Połańcu.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o kwalifikac
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,WTÓRPOL’’ Leszek Wojteczek Zakład Pracy Chronionej ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ,,WTÓRPOL’’ w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
Kontrola pracy SPOZ w Chęcinach w roku 2010 pod względem działania zgodnie z prawem, celowością i gospodarnoscią.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach
Kontrola eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Złotej
Kontrola eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Złotej
Gmina Sandomierz
Projekt nr 158/NPPDL/09 Budowa ulic Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (droga nr G77 i G26)
Pani Maria Jeziorska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marii Jeziorskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego i niemieckiego
Placówka całodobowa w Mękarzowie
Protokół z kontroli doraźnej w całodobowej placówce w Mękarzowie.
Kontrola dotyczyła oceny standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej w Kielcach
Kontrola problemowa dotycząca oceny realizacji niektórych zadań samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej.
Pani Iwona Michalec tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Iwony Michalec tłumacza przysięgłego języka francuskiego<br>
Pani Edyta Łygaś tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Edyty Łygaś tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Zuzanna Krzysztofik tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Zuzanny Krzysztofik tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Gmina Tuczępy
Projekt nr 8/NPPDL/09 „Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki
przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 dł. 1,900 km wraz z modernizacją skrzyŜowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków - Grzymał
Gmina Łoniów
Projekt nr 53/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy nr
001545T w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kielcach
Kontrola problemowa w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Kielcach w dniu 16 grudnia 2010 r. dot. osób przebywających w placówce.
Starostwo Skarżyskie
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Skarżyskiego wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w tym wykorzystanie środków finansowych dotacji celowej sklasyfikowanej w dziale 010 – Ro