Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiat Staszowski
Projekt nr 27/NPPDL/2010 „Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku – I etap”
Centrum Rehabilitacji "Malinowy Zdrój" w Solcu - Zdroju
Kontrola problemowa działalności w Centrum Rehabilitacji "Malinowy
Zdrój" w Solcu-Zdroju w zakresie zgodności funkcjonujących komórek organizacyjnych Zakładu z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zgodności dokumentacji rejestrowej z d
Urząd Gminy Kije
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kijach w zkresie: Sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych w latach 2009-2011 oraz Stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego usytuowanych na t
Urzad Gminy w Pawłowie.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Pawłowie w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawaina dowodów osobistych oraz zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach
Protokółz kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijachw dniach 2 i 6 czerwca 2011 r. w zakresie dofinansowania zadań własnych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Pani Elżbieta Jakubowska-Ponce tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Jakubowskiej-Ponce tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno - Agroturystyczno - Usługowe Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy „KRYSTYNA” Szlosek Patrycja ul. Krakowska 7, 28-131 Solec-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w P.G.A.U. „KRYSTYNA” w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz uprawnionego do przyjmowania zorganizowa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "STOMADENT" w Końskich
Kontrola problemowa w NZOZ "Stomadent" w Końskich w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno - Agroturystyczno - Usługowe Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy „KRYSTYNA” Szlosek Patrycja ul. Krakowska 7, 28-131 Solec-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w P.G.A.U "KRYSTYNA" w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
Protokół z kontroli kompleksowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach. Kontrola dotyczyła oceny przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określonych kwalifikacjach.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Kontrola eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa w zakresie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie.
Ośrodek Wczesnej Interwencji w Kielcach
Kontrola problemowa działalności w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Kielcach w zakresie zgodności funkcjonujących komórek organizacyjnych Zakładu z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Zakładu.
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Kontrola problemowa przeprowadzona w UMiG w Wąchocku w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawnia dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Partner" w Kielcach
Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą prowadzonej przez NZOZ „Partner” w Kielcach, w tym także szkół, w których ta opieka jest realizowana przez jednostkę kontrolowaną.
Pani Krystyna Biel - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Krystyny Biel tłumacza przysięgłego języka niemieckiego<br>

Kontrola działalności Pani Anny Kasprzyk - tłumacz przysięgły języka angielskiego<br>
Pani Maria Węglewicz tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marii Węglewicz tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Edyta Kaptur tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Edyty Kaptur tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Joanna Gibalska tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Joanny Gibalskiej tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pan Mariusz Adamczyk - tłumacz przysięgły języka angielskiego i francuskiego
Kontrola działalności Pana Mariusza Adamczyka - tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Kontrola problemowa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
Projekt nr 9/NPPDL/2010 „Remont dróg powiatowych Nr 0421T Końskie –
Bedlno – Wierzchowisko (ul. Gimnazjalna w Końskich) w km 0+430 – 2+600 i 3+408 – 9+258 i Nr 0418T Kliszowy – Bedlno – Radomek w km
4+250 – 5+888”
Powiat Kazimierza Wielka
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0531T Odonów –Łyczaków -Gorzkowice – Donatkowice w km 1+484 – 5+884.
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70
Ocena działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w zakresie realizacji zadań wykonywanych w obszarze ratownictwa medycznego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Cudzynowicach. Kontrola dotyczyła oceny funkcjonowania PŚDS w zakresie: struktury organizacyjnej, warunków lokalowych, wskaźnika zatrudnienia i kwalifikacji kadry.
Zakład Produkcyjno - Handlowy Związku Niewidomych Spółka z o.o. ul. Hauke Bosaka 7, 25-214 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Produkcyjno - Handlowym Związku Niewidomych w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Pani Alina Sikora-Dywan tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Aliny Sikory-Dywan tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie.
kontrola doraźna w PCPR we Włoszczowie i w GOPS w Krasocinie. Kontrola miała na celu ocenę realizacji pomocy dla Państwa Z.