Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska.
Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska. Kontrola dotyczyła: oceny jakości usług świadczonych przez DPS na rzecz mieszkańców opraz sprawdzenia dokumentacji prowadzonej przez DPS, kwalifikacji zatrudnionej kadry pod względem
Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie obejmująca sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.07.2010r. w związku z nieprawidłowościami wykazanymi podczas kontroli proble
Pani Nina Kacperczyk - tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola problemowa tłumacza przysięgłego języka angielskiego Pani Niny Kacperczyk w zakresie:<br>
1. sprawdzenia czy tłumacz przysięgły prawidłowo i rzetelnie prowadzi repertorium,
2. sprawdzenia czy tłumacz przysięgły prawidłowo pobiera
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
Protokół z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie przeprowadzonej w dniu 09.12.2011 r.
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim.
Kontrola problemowa w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim. Kontrola dotyczyła: oceny standardu jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków oraz wypełniania przez placówkę specjalistycznych zadań określ
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Starachowicach.
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Starachowicach. Kontrola dotyczyła oceny standardu jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określonych kwalifika
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w dniu 5 grudnia 2011 r. w zakresie rezalizacji zadań samorządu powiatowego określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzi
Urząd Gminy w Mniowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Mniowie w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa prawidłowości funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w oparciu o założenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie - Godowie.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie - Godowie. Kontrola dotyczyła: oceny jakości standardu usług w zakresie potrzeb wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców sprawdzenia dostępności mieszkańców do świadczeń pielęgniarskich i reh
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznejw Starachowicach. Kontrola dotyczyła: oceny jakości standardu usług w zakresie potrzeb wspomagających świadczonych na rzecz mieszkańców oraz sprawdzenia kwalifikacji kadry i dostępności mieszkańców do świadczeń
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Starachowicach.
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Starachowicach. Kontrola dotyczyła oceny jakości standardu usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków oraz sprawdzenia pzrestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określoon
Starostwo Opatowskie
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Opatowie w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Starachowicach.
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1
w Starachowicach. Kontrola dotyczyła oceny jakości świadczonych na rzecz wychowanków usług opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawdzenia przestrzegania zasady zatrudniania wyłacznie osób o określonych k
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami ul. Warszawska 99/42 25-543 Kielce 5, skr. 2
Kontrola problemowa przeprowadzona w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą
i z Innymi Schorzeniami w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych
Urząd Gminy w Pacanowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Pacanowie w zakresie: Sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych w latach 2010-2011 oraz Stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego usytuowanych
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
PROTOKÓŁ z przeprowadzonej w dniu 30 listopada 2011 roku
kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.
NZOZ "Nasza Przychodnia" w Samsonowie
Kontrola w zakresie zgodności zapisów rejestru Wojewody ze stanem faktycznym istniejącym w NZOZ i w zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
SP ZOZ w Chmielniku
Kontrola w zakresie zgodności zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w SPZOZ i w zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
NZOZ "Bilcza" w Bilczy
Kontrola w zakresie zgodności zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w NZOZ i w zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Starachowice
Kontrola w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego oraz spełniania wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony do prowadzenia stażu.
NZOZ „ Dent – Ala ” Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Starachowice
Kontrola w zakresie sposobu organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka
Kontrola problemowa przeprowadzona w PUP w Kazimierzy Wielkiej obejmująca sprawdzenie realizacji zadań określonych ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie przestrze
Pani Joanna Marzec tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola problemowa działalności Pani Joanny Marzec - tłumacza przysięgłego języka niemieckiego<br>
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego.
Protokół z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego. Kontrola dotyczyła oceny dostępności mieszkańców Domu do świadczeń pielęgniarskich "(w tym: usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych) realizowanych w ramach powszech
DERSŁAW Sp. z o.o. ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec
Kontrola problemowa przeprowadzona w Spółce DERSŁAW w zakresie spełniania przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON – warunków określonych przepisami prawa.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie.
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Anna Janas - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola problemowa działalności Pani Anny Janas - tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.<br>