Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
19.06.2019
do
03.07.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.04.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 30.05.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.279.2019.KSD oraz zmieniony w dniu 13.06.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.293.2019.KSD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 (Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786)”, na terenie miasta i gminy Włoszczowa.
od
19.06.2019
do
03.07.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zebrania materiału dowodowego i zakończenia postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 10/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 12.12.2018r., znak: B-II.672.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Słonecznej w Zagnańsku w ramach rewitalizacji Gminy Zagnańsk”.
od
18.06.2019
do
02.07.2019
IR.II.746.29.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV w celu realizacji zadania pn.: „Projekt przebudowy pierścienia kablowego SN-15kV, budowa linii kablowej relacji GPZ-Stary Młyn - Stacja trafo Końskie KZ03”, na działce o nr ewid. 1391/138, obręb 0003 Końskie - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
18.06.2019
do
02.07.2019
IR.II.746.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 309/7, obr. Suchedniów, pow. skarżyski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
13.06.2019
do
27.06.2019
IR.II.746.15.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz” od km 188,300 do km 192,000 w msc. Ostrowiec Św.
od
14.06.2019
do
28.06.2019
IR.II.746.14.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie chodnika i przebudowie drogi powiatowej nr 0299T w miejscowości Chrusty (km 0+810 do km 1+311,25) na działce nr ewid. 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, jednostka ewid. 260419_2" - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
14.06.2019
do
28.06.2019
IR.I.7840.6.4.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019r. znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019r. znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr OPA444OB wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr 199/1 w m. Sadomice, gm. Sadowie
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
od

do
Obwieszczenie dotyczące projektu scalenia gruntów wsi Wielkopole i Słupia
od
10.06.2019
do
24.06.2019
IR.II.746.13.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej uzbrojenia terenu na działce o nr ewid. 24/1, obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna"
od
06.06.2019
do
20.06.2019
IR.II.746.21.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, na działkach o nr ewid.: 419/4, 419/5, 419/6, 419/10, 419/11, w obrębie ewid. 0040 Wełecz, w jednostce ewid. 260101_5 Busko-Zdrój
od
06.06.2019
do
20.06.2019
IR.II.746.20.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia o napięciu znamionowym 15kV o długości ok. 49m, przybliżony kilometraż trasy 127+523 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”, inwestycja na działce nr 1461/29, obręb: 0001 Budy, jednostka ewid. 260501_2 Fałków
od
29.05.2019
do
12.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28.05.2019r., wydał decyzję Nr 8/19, znak: SPN.III.7820.1.26.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km ok. 77+258 do km ok. 84+001 na odcinku: od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.
od
29.05.2019
do
12.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 14.11.2018r, pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 28.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.43.2019.KA oraz pismem bez znaku z dnia 10.04.2019r., została wydana decyzja Nr 8/19 z dnia 28.05.2019r., znak: SPN.III.7820.1.26.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.
od
29.05.2019
do
12.06.2019
IR.II.7840.3.2.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 27/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 27/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego budowę Małej Elektrowni Wodnej Marzysz II zlokalizowanej przy istniejącym jazie w km 30+730 rzeki Czarna Nida, na działkach o nr ewid. 12/4, 14/1, 19, obręb 0006 Marzysz, jednostka ewid. 260405_5 Daleszyce – obszar wiejski, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.
od
27.05.2019
do
10.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji 1/ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2/ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzje: - Nr 6/19 z dnia 23.05.2019r., znak: SPN.III.7820.1.1.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 748, na odcinku od km 8+590 do km 8+970, w m. Bugaj, gm. Strawczyn, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 44/1, powiat kielecki, gmina Strawczyn, obręb 0001 Chełmce na wiosek z dnia 09.05.2019r., znak: ŚZDW.R.WD.4110.256.2019.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, reprezentującego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, o zmianę wniosku z dnia 19.02.2019r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz - Nr 7/19 z dnia 23.05.2019r., znak: SPN.III.7820.1.1.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 748, na odcinku od km 8+590 do km 8+970, w m. Bugaj, gm. Strawczyn na wniosek z dnia 19.02.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 15.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.141.2019.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa wyżej.
od
23.05.2019
do
21.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - Szczepanowice - Widoma - Zastów - Kraków (do węzła Igołomska), Odc. I: gr. woj świętokrzyskiego - węzeł Szczepanowice (bez węzła), Etap 1 - granica woj. świętokrzyskiego - węzeł Miechów" Początek inwestycji w km 603+459,97, koniec w km 622+185,00. Zadanie realizowane w woj. małopolskim, pow. miechowski, gm. Miechów, m.: Brzuchania, Kalina Mała, Bukowska Wola i gm. Książ Wielki w m.: Moczydło, Krzeszówka, Książ Mały, Wielka Wieś, Boczkowice, Częstoszowice, Giebułtów, Małoszów, Tochołów, Antolka i w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, gm. Wodzisław, m. Świątniki.
od
21.05.2019
do
04.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 12.03.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 23.04.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WR.4170.768.01.160.2019.MG, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW 768 i DW 776”, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka.
od
20.05.2019
do
10.06.2019
IR.II.746.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie gazociągu średniego ciśnienia pod torami kolejowymi linii nr 75 Rytwiany - Połaniec w km 8+942 w miejscowości Szczeka, gm. Rytwiany na działce nr ewid. 1117/2, obręb 14 Szczeka, jednostka ewid. 261206_2 Rytwiany" - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
16.05.2019
do
30.05.2019
IR.II.746.6.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica", inwestycja na działce nr ewid. 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
13.05.2019
do
27.05.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.03.2019r., znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, uzupełniony pismami z dnia 21.03.2019r. i z dnia 12.04.2019r., znak: jw., Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, o stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Nr 17/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 zezwalającej Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w km 0+000 ÷ 0+577 i 0+663 ÷ 1+120, ciągu pieszo-rowerowego w km 0+577 ÷ 0+663, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – ul. Wrzosowej oraz kanału technologicznego, budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, hydrantów przeciwpożarowych, innej drogi publicznej (ul. Łukowej) oraz zjazdów, na terenie miasta Kielce wydał decyzję Nr 6/19 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji Nr 17/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
od
13.05.2019
do
27.05.2019
IR.II.746.17.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby szpitala o mocy 200 kWP nad istniejącymi miejscami postojowymi, budowie budynku techniczno-gospodarczego z wiatą na potrzeby lokalizacji urządzeń obsługujących projektowaną instalację fotowoltaiczną oraz budowie sieci energetycznej w zakresie połączenia instalacji z systemem energetycznym szpitala w ramach zadania: „Rozbudowa systemu energetycznego poprzez montaż zespołu baterii paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami sterująco-obsługowymi w obrębie placu postojowego w południowej części terenu 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju”. Inwestycja zlokalizowana na działce o nr ewid. 127, obręb nr 0013 Busko - Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko – Zdrój – stanowiącej teren zamknięty MON
od
09.05.2019
do
23.05.2019
IR.II.7840.1.14.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 24/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 24/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie przejścia poprzecznego rurociągiem wód geotermalnych o długości 16,75 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 768, w km 51+996, na działce nr ewid. 1190, obręb 0001 Kazimierza Wielka, w jednostce ewid. 260303_4 Kazimierza Wielka.
od
08.05.2019
do
22.05.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 30.04.2019r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 7/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 15.10.2018r., znak: B-II.672.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Radlin”.
od
08.05.2019
do
22.05.2019
IR.II.746.18.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 27/STKp-3 wraz z rozbudową i przebudową powiązań kablowych SN i nN na stacji kolejowej Małogoszcz, LK nr 61, w ciągu LPN PT Wierna Rzeka - PT Włoszczowa na działkach o nr ewid. 3350/19, 3350/18; obręb 0017 Zakrucze, jednostka ewid. 260203_5 Małogoszcz-obszar wiejski
od
25.04.2019
do
09.05.2019
IR.II.746.14.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie chodnika i przebudowie drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty (km 0+810 do km 1+311,25). Inwestycja na działce nr 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, jednostka ewid. 260419_2 - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.04.2019
do
07.05.2019
IR.II.746.13.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej uzbrojenia terenu” na działce o nr ewid. 24/1; obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
23.04.2019
do
07.05.2019
IR.II.746.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 309/7, obr. Suchedniów, pow. skarżyski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
17.04.2019
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim
od
12.04.2019
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia nr 48/2019 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich