Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Numer Nazwa Wydział
3/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica.
2/2005 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2005r. na terenie województwa świętokrzyskiego.
1/2005 w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń (tracą moc rozporządzenia wojewody: Nr 13/2004 z dn. 21.09.2004r., Nr 14/2004 z dn. 21.09.2004r., Nr 15/2004 z dn. 21.09.2004r., Nr 16/2004 z dn. 21.09.2004r.).
19/2004 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego (uchyla: Nr 18/2004 z dn. 27.10.2004r.)
18/2004 W sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierzšt - wścieklizny u lisa rudego.
17/2004 w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (Abies alba) w województwie świętokrzyskim.
16/2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
15/2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie świętokrzyskim.
14/2004 w sprawie otulin parków krajobrazowych będących obszarami chronionego krajobrazu.
13/2004 w sprawie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
12/2004 w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa świętokrzyskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie.
11/2004 w sprawie ustalenia kryteriów wydawania w województwie świętokrzyskim przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.
10/2004 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
9/2004 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
8/2004 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Sufraganiec".
7/2004 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zamczysko Turskie".
6/2004 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Biesak Białogon".
5/2004 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego.
4/2004 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2004r. na terenie województwa świętokrzyskiego.
3/2004 w sprawie ustalenia granic miejsc rozrodu i regularnego przebywania cietrzewia i bociana czarnego.
2/2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic miejsc rozrodu i regularnego przebywania: cietrzewia, bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego.
1/2004 w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
28/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
27/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
26/2003 zmieniające zarządzenie wojewody w sprawie uznania za pomniki przyrody.
25/2003 zmieniające zarządzenie wojewody w sprawie uznania za pomniki przyrody.
24/2003 zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
23/2003 w sprawie ochrony terenu projektowanego rezerwatu przyrody "Krasna".
22/2003 w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (Abies alba) w województwie świętokrzyskim.
21/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego.