Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
28.08.2017
do
11.09.2017
IR.II.7846.30.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że w dniu 10.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji kolejowej PKP LHS Gołuchów” IR.II.7846.30.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że w dniu 10.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji kolejowej PKP LHS Gołuchów" zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 715/5, 715/6, 715/18, 715/19, 715/21, 715/23, 715/25, 715/26, 715/27, 715/29, 715/30, 715/31, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 716/5 obręb 0018 Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije oraz działki o nr ewid. 256 i 1693 obręb 0008 Jasień, jednostka ewid. 260404_5 Chmielnik – stanowiące teren zamknięty PKP.
od
28.08.2017
do
11.09.2017
IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2017r. dot. zawiadomiena o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że w dniu 31.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III: poszerzenie lustra wody istniejącego zbiornika, rozbudowa drogi dojazdowej do skarp zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomostu pływającego przy istniejącym molo, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbiornika na działkach ewid. nr 394/2, 8/1 jednostka ewid. 260412_2 Morawica, obr. ewid. 0013 Łabędziów oraz 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 jednostka ewid. 260412_2 Morawica, obr. ewid. 0014 Morawica”. Zakres robót zgodny z Projektem budowlanym. Działki objęte wnioskowaną inwestycją; obręb 0013 Łabędziów, jednostka 260412_2 Morawica, działki nr ewid.: 394/2, 8/1 (8/25, 8/26),obręb 0014 Morawica
od
24.08.2017
do
07.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.08.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.06.2017r. uzupełniony pismem z dnia 09.08.2017r. (pisma bez znaku) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 od km 240+830,52 do km 241+718,66 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej, realizowanej w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 79 na odcinku Połaniec – Ruszcza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, w miejscowości Ruszcza na terenie gminy Połaniec.
od
18.08.2017
do
01.09.2017
IR.II.7840.1.57.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.08.2017r. dot. zawiadomienai o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Radkowice – Kielce-Piaski na odcinku: P7 – P11 IR.II.7840.1.57.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.08.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 16.08.2017r. została wydana decyzja Nr 60/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A., pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Radkowice – Kielce-Piaski na odcinku: P7 – P11 (bez słupów P7 i P11), na działkach nr ewid.: 1928/6, 3008/1, 696/16, 3003/5, 2041/3, 2042/6, 2042/2, 3003/7, 2065, 2066/4, 3003/15, 3003/13 w obrębie 260414 2.0016 Szczukowice w jednostce ewidencyjnej 260414 2 Piekoszów, 57/6, 56/4, 55/4, 54/2, 72/5, 87/8, 87/6 w obrębie 260414 2.0003 Janów w jednostce ewidencyjnej 260414 2 Piekoszów. Nieruchomości położone w obszarze oddziaływania inwestycji – działki nr ewid.: 3002/3, 2062/3, 3003/14, 3003/10, 2066/3, 3003/8, 2043/6, 2040
od
18.08.2017
do
01.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.08.2017 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 16.08.2017r. przekazał skargę Pana Stanisława Fitasa reprezentowanego przez adwokata Marka Wrońskiego na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.06.2017r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 utrzymującą w mocy decyzję Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 04.04.2017r., znak: AB-I.6740.2.16.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
16.08.2017
do
30.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2017 - wydanie decyzji, dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe, stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 680) z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
16.08.2017
do
30.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.08.2017 - uchylenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.08.2017r. wydał decyzję, którą uchylił w całości decyzję Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 03.07.2017r., znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: 166/88, 166/86, 166/84, 166/82, 128/1, 128/2, 166/80, 166/78, 166/76, 166/74, 239, 234, 302, 251/3, 122, 125, 126, 127, 128/3, 166/39, 166/87, 166/85, 206/2, 205/2, 206/1, 205/1, 204, 203/7, 129 obręb 11 w Busku-Zdroju” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
od
14.08.2017
do
20.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2017 - ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764” - etap III, na terenie miasta i gminy Staszów.
od
07.08.2017
do
22.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenie lokalizacaji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP S.A w dniu 27.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „Przebudowa dworca kolejowego Skarżysko-Kamienna” na działce o nr ewid.: 1/109, obręb 0011 Górna Kamienna, jedn.ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
04.08.2017
do
21.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 02.08.2017r. została wydana dla Gminy Pacanów decyzja Nr 58/2017 w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 73 obręb 0012 Niegosławice.
od
04.08.2017
do
21.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Gminy Górno w dniu 02.08.2017r. została wydana decyzja Nr 59/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górno Osiedle, Górno Bór i Radlin – w zakresie czternastu przejść poprzecznych kanalizacji sanitarnej przez pas drogowy drogi krajowej Nr 74 w obrębie 0003 oraz w obrębie 0011 Radlin.
od
02.08.2017
do
16.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2017r. znak: SPN.III.7820.1.14.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2017r. znak: SPN.III.7820.1.14.2017 o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 78 w Motkowicach od km 211+650 do km 212+370, w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Motkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Imielno.
od
01.08.2017
do
16.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2016r. w sprawia zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w dniu 31.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”. Zakres robót zgodny z Projektem budowlanym.
od
02.08.2017
do
17.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2016r. w sprawia zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w dniu 17.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Radkowice – Kielce Piaski na odcinkach P6-P7, P11-P12 (bez słupów P6, P7, P11, P12), na działkach obręb: 0016 Szczukowice, w jednostce ewid.: 260414_2 Piekoszów oraz obręb: 0003 Janów, w jednostce ewid.: 260414_2 Piekoszów.
od
31.07.2017
do
14.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.05.2017r. (złożony w dniu 22.06.2017r.), pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismami z dnia: 28.06.2017r., znak: CK-DK42-KU-279/2017 oraz 20.07.2017r., znak: CK-DK42-KU-321/2017, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Kuczowie od km 273+279 do km 274+035 str. prawa, w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Kuczów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Brody.
od
28.07.2017
do
14.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28.07.2017r. została wydana dla Mesko S.A., ul.Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna decyzja Nr 27/CD/2017 w sprawie pozwolenia na budowę budynków produkcyjnych 36, 37, 503-503A, stacji trafo, zbiornika wody p.poż, zmianę sposobu użytkowania budynku 502, przebudowę i rozbudowę budynku 502, R60 wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i uzbrojeniem terenu, w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Polskiego Centrum Paliw Rakietowych na terenie zamkniętym, na terenie zakładu Mesko S.A.”,
od
27.07.2017
do
10.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25.07.2017r. wydał decyzję Nr 11/17, znak: SPN.III.7820.1.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 0+000,00 do km 2+189,35 - obwodnicy m. Staszów wraz z budową/przebudową skrzyżowań, sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Staszów.
od
27.07.2017
do
10.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 05.01.2017r., uzupełniony pismem z dnia 01.02.2017r. (pisma bez znaku), o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów - DW Nr 764” - Etap I została wydana decyzja Nr 11/17 z dnia 25.07.2017r., znak: SPN.III.7820.1.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 0+000,00 do km 2+189,35 - obwodnicy m. Staszów wraz z budową/przebudową skrzyżowań, sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Staszów.
od
26.07.2017
do
10.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie ustalenie lokalizacaji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 11.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury kolejowej na stacji Włoszczowa Północ” na działkach o nr ewid.: 1180/1, obręb 0016 Łachów, jedn.ewid. 261306_5 Włoszczowa - obszar wiejski; 8009/1, 8009/16, 8009/5, 8009/4, obręb 0005 Włoszczowa, jedn.ewid. 261306_4 Włoszczowa – miasto – stanowiących teren zamknięty PKP
od
26.07.2017
do
31.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.07.2017 - ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16.
od
24.07.2017
do
07.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2017 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu w części dotyczącej ilości, lokalizacji i parametrów ekranów akustycznych oraz rodzaju projektowanej nawierzchni drogowej. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 01.02.2017r., uzupełniony w dniu 08.02.2017r. (pisma bez znaku), Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika.
od
24.07.2017
do
07.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 12.04.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 09.05.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.70.2017.KA oraz z dnia 17.05.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.77.2017.KA, została wydana decyzja Nr 10/17 z dnia 18.07.2017r., znak: SPN.III.7820.1.12.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 744 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Radomskiej (droga wojewódzka) i Batalionów Chłopskich (droga gminna) wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdu oraz innej drogi publicznej, na terenie miasta Starachowice.
od
11.07.2017
do
25.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.06.2017r., znak: L.dz.DK-78/02/138/AK/17, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik.
od
10.07.2017
do
24.07.2017
IR.II.746.21.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2017r IR.II.746.21.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 19.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku plebanii (wraz z częścią budynku gospodarczego) oraz przebudowie zagospodarowania terenu, na działce o nr ewid. 620, w obrębie ewid. 0016 Kielce, przy ul. Chęcińskiej 2 w Kielcach (266101_1), stanowiącej teren zamknięty MON.
od
10.07.2017
do
24.07.2017
IR.II.746.18.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2017r. IR.II.746.18.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 07.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej ø 200 wraz z przyłączami, wzdłuż ulicy Berezów w Suchedniowie – przejścia poprzeczne pod torami linii kolejowej 008 Warszawa Zach. - Kraków Główny Osobowy w km 154,90-60 oraz 155,20-60, na działce o nr ewid. 309/7, obręb 0001, jednostka ewid. 261005_4 Suchedniów, stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
04.07.2017
do
18.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 27.03.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 26.04.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.321.2017.MG została wydana decyzja Nr 9/17 z dnia 30.06.2017r., znak: SPN.III.7820.1.9.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+504 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz rozbudową obiektu mostowego i budową kładki dla rowerzystów nad rzeką Kamionką na terenie miasta i gminy Suchedniów.
od
04.07.2017
do
18.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.06.2017r., wydał decyzję Nr 9/17, znak: SPN.III.7820.1.9.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+504 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz rozbudową obiektu mostowego i budową kładki dla rowerzystów nad rzeką Kamionką na terenie miasta i gminy Suchedniów.
od
30.06.2017
do
14.07.2017
IR.II.746.15.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.15.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach w ciągu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica (odcinek ABCD od km 163,816 do km 163,857, odcinek EFGH od km 163,918 do km 163,993, odcinek IKLM od km 164,109 do km 164,285) na działkach o nr ewid.: 134/7, 134/8, 134/9; obręb 07, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
29.06.2017
do
13.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.06.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów – dw. Nr 764” – Etap IIA, na terenie gminy Staszów.
od
29.06.2017
do
13.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.05.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 07.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.425.2017.MG i z dnia 20.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.450.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów dw. Nr 764” – etap III, na terenie miasta i gminy Staszów.