Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
21.07.2016
do
04.08.2016
IR.II.746.2.2016 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2016 r. IR.II.746.2.2016 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2016 r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XI/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji tłocznej - przejście poprzeczne pod torami linii nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie w km 117+475 oraz budowie odcinków sieci kanalizacji tłocznej w odległości min. 20m od osi skrajnego toru w/w linii nr 4 CMK, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Starzechowice”, na działkach o nr ewid.: 1858/14 i 1858/15 w obrębie ewid. 0006 Starzechowice, w jednostce ewid. Fałków, stanowiących teren zamknięty PKP.
od
15.07.2016
do
30.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. W sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
od
14.07.2016
do
28.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.06.2016r., pismo bez znaku, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 786 – ulicy Piekoszowskiej w Kielcach, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta, poprzez budowę systemu odwodnienia.
od
12.07.2016
do
26.07.2016
IR.II.7840.1.8.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.07.2016 r. IR.II.7840.1.8.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.07.2016 r. w sprawie zawiadomienia, że w dniu 06.07.2016r. wpłynęło odwołanie od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/2016, znak: IR.II.7840.1.8.2016 (dotychczasowy znak: IN–II.7840.1.39.2016), z dnia 20.06.2016 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski na odcinkach: MG7 – MG8, MG15 – MG16 z wyłączeniem słupów MG7 i MG16 na działkach położonych w jednostce ewid.: 260410_2 Miedziana Góra
od
06.07.2016
do
20.07.2016
IR.II.746.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.07.2016 r. IR.II.746.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.07.2016 r. dot. zawiadomienia, że w dniu 29.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie skrzyżowania ulicy Nad Torami z ulicą Słoneczną w miejscowości Brody” na działkach o nr ewid.: 54/6; 54/7; 54/8 w obrębie ewidencyjnym: 0003 Brody, jednostce ewidencyjnej: 261102_2 Brody – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
22.06.2016
do
06.07.2016
IR.II.7840.1.4.2016 IR.II.7840.1.4.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.06.2016 r. dot. zawiadomienia w sprawie wydana decyzja Nr 43/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: CH19-CH20, CH6-CH9 (bez słupów CH20, CH19, CH9, CH8, CH7, CH6) na terenie gminy Chęciny.
od
22.06.2016
do
06.07.2016
IR.II.746.1.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 21.06.2016 r. IR.II.746.1.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 21.06.2016 r. dot. zawiadomienia wydaniu w dniu 21.06.2016r. decyzja Nr IX/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie instalacji chłodzenia obiegowego urządzeń do obróbki plastycznej zainstalowanych w budynku 130 zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej, ul. Ekonomii 8 na działce o nr ewid.: 1/49, obręb 5 Młodzawy – stanowiących teren zamknięty.
od
16.06.2016
do
30.06.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2016 r. - odwołanie od od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/16 z dnia 12.05.2016r., znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach, wpłynęło odwołanie.
od
30.05.2016
do
13.06.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2016 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 24.05.2016 r. Znak: IN-7840.4.16.2016 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 326/2016 z dnia 29.02.2016 r. Znak: B-II.6740.88.7.2013, którą Starosta Kielecki z m i e n i ł własną decyzję Nr 149/2014 z dnia 05.02.2014 r. Znak: B-II.6740.88.7.2013 zatwierdzającą projekt budowlany inwestycji p.t. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i dla powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc i udzielającą Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego, na działkach Nr: 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 892/8, 892/10, 882 położonych w miejscowości Promnik, gmina Strawczyn w zakresie opisanym w decyzji.
od

do
18.08.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
od
16.05.2016
do
30.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2016 r. - wpłynięcie zażaleń na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na postanowienie z dnia 14.04.2016., znak: IN-III.7820.23.2016 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Ćmielowa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, wpłynęły zażalenia.
od
16.05.2016
do
30.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: IN-III.7820.1.1.2016 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 04.02.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 04.03.2016r., znak: MZD/WP/RPD/7041/06/04/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce została wydana decyzja Nr 1/16 z dnia 12.05.2016r., znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach
od
16.05.2016
do
30.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: IN-III.7820.1.1.2016 Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12.05.2016r. wydał decyzję Nr 1/16, znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach
od
16.05.2016
do
30.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2016 r. - wszczęcie postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
18.04.2016
do
02.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2016 r. - wydanie postanowienia Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 16.03.2016r., uzupełniony w dniu 24.03.2016r., pisma znak: ŚZDW.8010.136.2016.R-DD.MG, wydane zostało postanowienie z dnia 14.04.2016., znak: IN-III.7820.23.2016 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Ćmielowa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii.
od
08.04.2016
do
23.04.2016
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.04.2016 r. - decyzje stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r
od
30.03.2016
do
13.04.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2016 r. - przekazanie skargi do WSA w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25.03.2016r. przekazał skargę Pana Marka Mruczkowskiego na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2016r., znak: IN-III.7821.1.1.2016, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-118.3/2015 z dnia 14.12.2015r,. znak: B.6740.118.3.2015.IICS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
21.03.2016
do
04.04.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.03.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku nr 19 o szyb windowy z przestrzenią komunikacyjną i użytkową oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej drogi pożarowej w zakresie niezbędnym dla obsługi projektowanej rozbudowy", na działce o nr ewid. 127 w obrębie ewid. 013 w jednostce ewid. Busko Zdrój, stanowiącej teren zamknięty MON.
od
15.03.2016
do
30.03.2016
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) IN-II.7840.1.10.2016. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w dniu 25.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski
od
15.03.2016
do
29.03.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.03.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach, realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (droga krajowa Nr 73) do Ronda Czwartaków”.
od
10.03.2016
do
24.03.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03..2016 r. - przekazanie skargi Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 09.11.2015r. przekazał skargę Burmistrza Miasta i Gminy Osiek na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.09.2015r., znak: IN-III.7821.1.4.2015 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Staszowskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
03.03.2016
do
18.03.2016
Zawiadomienie o odwieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego IN-II.746.49.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że postanowieniem z dnia 03.03.2016r. podejmuje postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001214_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-8, przybliżony kilometraż 2,65. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt, kontener technologiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 639/33, obr. 0019 Kielce, pow. M.Kielce – stanowiąca teren zamknięty PKP.
od
01.03.2016
do
15.03.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku - decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zadania pn.:„Budowa zbiornika retencyjnego i zagospodarowania terenów wokół zbiornika w miejscowości Radoszyce” Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, działającej przez pełnomocnika, wydana została w dniu 29.02.2016. decyzja Nr 17/2016, znak: IN-II.7840.3.22.2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego i zagospodarowania terenów wokół zbiornika w miejscowości Radoszyce”.
od

do
29.04.2016
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
od
26.02.2016
do
11.03.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2016 r. - decyzja II instancji - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ulicy Akacjowej, Wiśniowej, odcinka 4 w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie". Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 18.02.2016r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-118.3/2015 z dnia 14.12.2015r. znak: B.6740.118.3.2015.IICS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ulicy Akacjowej, Wiśniowej, odcinka 4 w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie".
od
19.02.2016
do
07.03.2016
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) IN-II.7840.1.184.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A w dniu 19.02.2016r. została wydana decyzja Nr 16/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Polskim Siecią Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej (sieci przesyłowej) o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski,
od
23.02.2016
do
07.03.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2016 r. - wszczęcie postępowań w sprawach decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., szczegółowo opisanych w dalszej części obwieszczenia.
od
08.02.2016
do
23.02.2016
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) IN-II.7840.1.183.2015. Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, w dniu 08.02.2016r. została wydana decyzja Nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 761 na odcinku Jaworznia -Piekoszów, gm. Piekoszów od km 4+513 do km 5+195 dł. 682m, od km 6+105 do km 6+477 dł. 372m i od km 7+700 do km 8+450 dł. 750m”
od
08.02.2016
do
23.02.2016
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) IN-II.7840.1.185.2015. Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 08.02.2016r. została wydana dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach decyzja Nr 11/2016 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów – Stopnica) w km 67+266 w miejscowości Jastrzębiec, gmina Stopnica, (w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 756)