Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
18.12.2015
do
01.01.2016
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IN-II.7840.3.19.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w dniu 17.12.2015r. wydana została decyzja Nr 135/2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce” w gminie Samborzec.
od
18.12.2015
do
01.01.2016
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IN-II.7840.3.18.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa wydana została w dniu 17.12.2015. decyzja Nr 134/2015, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz” wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów”.
od
09.12.2015
do
24.12.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.106.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszów, w dniu 26.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kablowej LSN 15 kV i przebudowie istniejącej LNN 230/400V” na działce o nr ewid.: 474/1 w obrębie ewidencyjnym: Strzegomek
od
08.12.2015
do
22.12.2015
zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę ZUO Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 03.12.2015r. Znak: IN-7840.4.16.2015 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 05.02.2014r. Nr 149/2014, Znak: B-II.6740.88.7.2013 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego
od
08.12.2015
do
22.12.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji dot. gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A
od
07.12.2015
do
22.12.2015
zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego IN-II.746.109.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie sp. z o.o., w dniu 30.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa kanału w terenie zamkniętym odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie wraz z budową wylotu kolektora do cieku Babia będącego przedłużeniem istniejącego przewodu”, na działkach o nr ewid. 1218, 1230/30 obr. Piekoszów, nr 696/16 obr. Szczukowice, jedn. ewid. Piekoszów – stanowiących teren zamknięty PKP
od
17.11.2015
do
01.12.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A
od
13.11.2015
do
30.11.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IN-II.7840.3.19.2015.Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiegow dniu 16.10.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce” w gminie Samborzec”.
od
09.11.2015
do
23.11.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - trast rowerowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 9/15 z dnia 28.09.2015r., znak: IN-III.7820.1.7.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwukierunkowej drogi rowerowej w km od 0+161,97 do 6+395,90 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 758 na terenie gminy Iwaniska (odcinki Iwaniska – Ujazd; Ujazd - Konary), w ramach zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, wpłynęły odwołania.
od
03.11.2015
do
17.11.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IN-II.7840.3.18.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w dniu 01.10.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz” wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów”.
od
02.11.2015
do
16.11.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.103.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A w dniu 30.10.2015 r. została wydana decyzja Nr LXXVII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000965_v2_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 309/7 w obrębie ewidencyjnym: 1 Suchedniów, gm. Suchedniów - miasto,
od
03.11.2015
do
17.11.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach
od
09.10.2015
do
26.10.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.101.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A., w dniu 09.10.2015 r. została wydana decyzja Nr LXXVI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001232_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-8, przybliżony kilometraż trasy: 171,40 obejmującej swym zakresem wieżę wraz z odgromnikiem o h= 46,0 m n.p.t., kontener technologiczny wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym: 591/20 w obrębie ewidencyjnym: 17 Zagnańsk,
od
13.10.2015
do
27.10.2015
Zawiadomienie o wszczęciu wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
06.10.2015
do
06.01.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Międzygminnego „Utylizator” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej z Rejestru związków międzygminnych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Międzygminnego „Utylizator” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej z Rejestru związków międzygminnych
od
01.10.2015
do
15.10.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Trasy rowerowe- teren gminy Iwaniska". WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 9/15 z dnia 28.09.2015r., znak: IN-III.7820.1.7.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, realizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 758 od km 0+161,97 do km 6+395,90 dla odcinków: Iwaniska - Ujazd; Ujazd – Konary, na terenie gminy Iwaniska
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października
od
24.09.2015
do
09.10.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.103.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. z dnia 17.08.2015 r. (data wpływu do tut. organu: 22.09.2015 r.). zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000965_v2_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 309/7 w obrębie ewidencyjnym: 1 Suchedniów, gm. Suchedniów - miasto,
od
28.09.2015
do
12.10.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji IN-III.7821.1.5.2015 o utrzymaniu w mocy dec. Prezydenat Miasta Kielce Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 23.09.2015r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Nr 6/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23.07.2015r., znak: AB-I.6740.2.12.2015.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Oficerskiej w Kielcach
od
15.09.2015
do
30.09.2015
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IN-II.7840.4.10.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa wydana została w dniu 15.09.2015r. decyzja Nr 110/2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze” w gminie Samborzec”.
od
14.09.2015
do
29.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.96.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku Zdroju,w dniu 14.09.2015r. została wydana decyzja Nr LXXIV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie wejścia głównego do budynku nr 21, rozbudowie budynku nr 21 o część recepcyjną, przebudowie wejść do budynku nr 19 wraz z rozbudową budynku nr 19 o dźwig osobowo – towarowy, w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku Zdroju,
od
14.09.2015
do
29.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.99.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika w dniu 14.09.2015r. została wydana decyzja Nr LXXV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Jędrzejów, rejon ulic Dmowskiego, Reymonta, Reja, Spółdzielczej i Konarskiego”
od
16.09.2015
do
30.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji IN-III.7821.1.4.2015 o utrzymaniu w mocy dec. Star. Staszowskiego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.09.2015r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego z dnia 21.07.2015r., znak: B.6740.1.1.2015.IIDOk w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Nr Ok-39.1/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 14.10.2013r., znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku”.
od
14.09.2015
do
29.09.2015
Zawiadomienie o wszczęciu wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r.,praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
04.09.2015
do
18.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.100.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.. została wydana decyzja Nr LXXIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Chorzowskiej w Kielcach
od
02.09.2015
do
17.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.98.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A w dniu 02.09.2015r. została wydana decyzja Nr LXXII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii LPN 15 kV PT Szczekociny-PT Koniecpol w km od 37,4 do 39,2 linii kolejowej nr 64 relacji Kozłów-Koniecpol na odcinku od słupa 38/2 do słupa 39/2” obręb 5 Dąbie, gm. Secemin
od
07.09.2015
do
21.09.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - trasy rowerwe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 7/15 z dnia 30.07.2015r., znak: IN-III.7820.1.4.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 Sielpia Wielka – Radoszyce, wpłynęły odwołania.
od
31.08.2015
do
15.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.97.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A.w dniu 31.08.2015 r. została wydana decyzja Nr LXXI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz przebudowie zjazdu z drogi powiatowej znajdującej się w zakresie działki terenu kolejowego zamkniętego do projektowanej przepompowni (usytuowanej poza terenem kolejowym zamkniętym)” - na działce nr ewid. 3806/4, obręb ewid. 1 Kunów - miasto, gmina Kunów,
od
26.08.2015
do
09.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) IN-II.7840.1.126.2015. Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26.08.2015r. została wydana dla Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra decyzja Nr 98/2015 o pozwoleniu na budowę przekroczenia kanalizacją sanitarną dn 200 drogi krajowej Nr 74 w m. Miedziana Góra, w km 69.830, na działce o nr ewid. 167/3, obręb 3 Ćmińsk Kościelny, jednostka ewid. Miedziana Góra.
od
26.08.2015
do
09.09.2015
zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego IN-II.746.101.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A.,zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001232_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 591/20 w obrębie ewidencyjnym:17 Zagnańsk, gm. Zagnańsk,