Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
18.08.2016
do
01.09.2016
IR.II.746.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2016 r. IR.II.746.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2016 r. dot. zawiadomienia, że na wniosek Gminy Brody w dniu 17.08.2016 r. została wydana decyzja Nr XII/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie skrzyżowania ulicy Nad Torami z ulicą Słoneczną w miejscowości Brody” na działkach o nr ewid.: 54/6, 54/7, 54/8, obręb ewid.: 0003 Brody, w jednostce ewid. 261102_2 Brody – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
10.08.2016
do
24.08.2016
IR.II.7840.1.45.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2016 r. IR.II.7840.1.45.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2016 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski na odcinkach: P1-P4 z wyłączeniem słupów P1, P2, P3, P4”, w obrębie ewid.: 260414_2.0017 Szczukowskie Górki na terenie Gminy Piekoszów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.
od
02.08.2016
do
16.08.2016
IR.II.7840.1.29.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2016r. IR.II.7840.1.29.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2016r. w sprawie zawiadomienia, że w dniu 29.07.2016 r. została wydana dla Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów decyzja Nr 54/2016 w sprawie pozwolenia na budowę przejścia poprzecznego odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 90, długości 11,0 m, w km 12+905 drogi wojewódzkiej nr 756, na działce o nr ewid. 9, w obrębie ewid. 0016 Nowy Bostów, w jednostce ewid. 261104_2 Pawłów, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 756.
od
02.08.2016
do
16.08.2016
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2016 r. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zawiadomienia, że na wniosek PSE S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna działających przez pełnomocnika w dniu 20.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.
od
02.08.2016
do
16.08.2016
IR.II.7840.1.19.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.08.2016r. IR.II.7840.1.19.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.08.2016r.w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 01.08.2016r. decyzji Nr 55/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia dla Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa przejść poprzecznych odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 756.
od
28.07.2016
do
11.08.2016
IN-II.74840.4.8.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IR.II.7840.4.8.2016 Wojewoda świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 28.07.2016r. została wydana dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów decyzja Nr 16/CD/2016 w sprawie pozwolenia na budowę odcinka kanału Ø 400PP na terenie zamkniętym odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie do cieku Babia, będącego przedłużeniem istniejącego przewodu (od km 10,91 do km 9,64 linii kolejowej Nr 61 Kielce-Fosowskie z jednym przejściem poprzecznym w km 10,86 tej linii). Rurociąg grawitacyjny oczyszczonych ścieków komunalnych cieku A (Babia) – od studni S22 (+20,3m) do WY (kanał grawitacyjny z rur PP długości 497,25m), na działce o nr ewid. 696/16, w obrębie ewid. 0016 Szczukowice, w jednostce ewid. 260414_2 Piekoszów, stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
26.07.2016
do
09.08.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
od
26.07.2016
do
09.08.2016
IR.II.7840.4.7.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z 26.07.2016r. IR.II.7840.4.7.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, iż w dniu 26.07.2016r. została wydana dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów decyzja Nr 15/CD/2016 w sprawie pozwolenia na budowę odcinka kanału Ø400 PP na terenie zamkniętym odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie do cieku Babia, będącego przedłużeniem istniejącego przewodu (od km 10,91 do km 9,64 linii kolejowej Nr 61 Kielce-Fosowskie z jednym przejściem poprzecznym w km 10,86 tej linii). Rurociąg grawitacyjny Ø400 oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (Babia) – od studni S0 do S21 (+29,7m), na działkach o nr ew. 696/16, w obrębie ew. 0016 Szczukowice, nr ewid. 1218, 1230/30 w obrębie 0013 Piekoszów, w jednostce ew. 260414_2 Piekoszów.
od
22.07.2016
do
22.07.2016
IR.I.7840.4.11.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.07.2016r. IR.I.7840.4.11.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.07.2016r. w sprawie zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi z dnia 16.06.2016 r., wniesionej przez Krajową Izbę Gospodarczą EKOROZWÓJ z siedzibą w Warszawie, na własną decyzję z dnia 24.05.2016 r. Znak: IN-7840.4.16.2016 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 326/2016 z dnia 29.02.2016 r. Znak: B-II.6740.88.7.2013
od
21.07.2016
do
04.08.2016
IR.II.746.2.2016 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2016 r. IR.II.746.2.2016 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2016 r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XI/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji tłocznej - przejście poprzeczne pod torami linii nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie w km 117+475 oraz budowie odcinków sieci kanalizacji tłocznej w odległości min. 20m od osi skrajnego toru w/w linii nr 4 CMK, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Starzechowice”, na działkach o nr ewid.: 1858/14 i 1858/15 w obrębie ewid. 0006 Starzechowice, w jednostce ewid. Fałków, stanowiących teren zamknięty PKP.
od
15.07.2016
do
30.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. W sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
od
14.07.2016
do
28.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.06.2016r., pismo bez znaku, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 786 – ulicy Piekoszowskiej w Kielcach, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta, poprzez budowę systemu odwodnienia.
od
12.07.2016
do
26.07.2016
IR.II.7840.1.8.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.07.2016 r. IR.II.7840.1.8.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.07.2016 r. w sprawie zawiadomienia, że w dniu 06.07.2016r. wpłynęło odwołanie od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/2016, znak: IR.II.7840.1.8.2016 (dotychczasowy znak: IN–II.7840.1.39.2016), z dnia 20.06.2016 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski na odcinkach: MG7 – MG8, MG15 – MG16 z wyłączeniem słupów MG7 i MG16 na działkach położonych w jednostce ewid.: 260410_2 Miedziana Góra
od
06.07.2016
do
20.07.2016
IR.II.746.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.07.2016 r. IR.II.746.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.07.2016 r. dot. zawiadomienia, że w dniu 29.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie skrzyżowania ulicy Nad Torami z ulicą Słoneczną w miejscowości Brody” na działkach o nr ewid.: 54/6; 54/7; 54/8 w obrębie ewidencyjnym: 0003 Brody, jednostce ewidencyjnej: 261102_2 Brody – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
22.06.2016
do
06.07.2016
IR.II.7840.1.4.2016 IR.II.7840.1.4.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.06.2016 r. dot. zawiadomienia w sprawie wydana decyzja Nr 43/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: CH19-CH20, CH6-CH9 (bez słupów CH20, CH19, CH9, CH8, CH7, CH6) na terenie gminy Chęciny.
od
22.06.2016
do
06.07.2016
IR.II.746.1.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 21.06.2016 r. IR.II.746.1.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 21.06.2016 r. dot. zawiadomienia wydaniu w dniu 21.06.2016r. decyzja Nr IX/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie instalacji chłodzenia obiegowego urządzeń do obróbki plastycznej zainstalowanych w budynku 130 zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej, ul. Ekonomii 8 na działce o nr ewid.: 1/49, obręb 5 Młodzawy – stanowiących teren zamknięty.
od
16.06.2016
do
30.06.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2016 r. - odwołanie od od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/16 z dnia 12.05.2016r., znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach, wpłynęło odwołanie.
od
30.05.2016
do
13.06.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2016 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 24.05.2016 r. Znak: IN-7840.4.16.2016 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 326/2016 z dnia 29.02.2016 r. Znak: B-II.6740.88.7.2013, którą Starosta Kielecki z m i e n i ł własną decyzję Nr 149/2014 z dnia 05.02.2014 r. Znak: B-II.6740.88.7.2013 zatwierdzającą projekt budowlany inwestycji p.t. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i dla powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc i udzielającą Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego, na działkach Nr: 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 892/8, 892/10, 882 położonych w miejscowości Promnik, gmina Strawczyn w zakresie opisanym w decyzji.
od

do
18.08.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
od
16.05.2016
do
30.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2016 r. - wpłynięcie zażaleń na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na postanowienie z dnia 14.04.2016., znak: IN-III.7820.23.2016 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Ćmielowa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, wpłynęły zażalenia.
od
16.05.2016
do
30.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: IN-III.7820.1.1.2016 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 04.02.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 04.03.2016r., znak: MZD/WP/RPD/7041/06/04/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce została wydana decyzja Nr 1/16 z dnia 12.05.2016r., znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach
od
16.05.2016
do
30.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: IN-III.7820.1.1.2016 Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12.05.2016r. wydał decyzję Nr 1/16, znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach
od
16.05.2016
do
30.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2016 r. - wszczęcie postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
18.04.2016
do
02.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2016 r. - wydanie postanowienia Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 16.03.2016r., uzupełniony w dniu 24.03.2016r., pisma znak: ŚZDW.8010.136.2016.R-DD.MG, wydane zostało postanowienie z dnia 14.04.2016., znak: IN-III.7820.23.2016 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Ćmielowa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii.
od
08.04.2016
do
23.04.2016
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.04.2016 r. - decyzje stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r
od
30.03.2016
do
13.04.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2016 r. - przekazanie skargi do WSA w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25.03.2016r. przekazał skargę Pana Marka Mruczkowskiego na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2016r., znak: IN-III.7821.1.1.2016, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-118.3/2015 z dnia 14.12.2015r,. znak: B.6740.118.3.2015.IICS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
21.03.2016
do
04.04.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.03.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku nr 19 o szyb windowy z przestrzenią komunikacyjną i użytkową oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej drogi pożarowej w zakresie niezbędnym dla obsługi projektowanej rozbudowy", na działce o nr ewid. 127 w obrębie ewid. 013 w jednostce ewid. Busko Zdrój, stanowiącej teren zamknięty MON.
od
15.03.2016
do
30.03.2016
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) IN-II.7840.1.10.2016. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w dniu 25.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski
od
15.03.2016
do
29.03.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.03.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach, realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (droga krajowa Nr 73) do Ronda Czwartaków”.