Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
14.04.2017
do
28.04.2017
IR.II.746.9.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 13.04.2016 r. IR.II.746.9.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 13.04.2016 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Międzylesie i Motyczno zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 422/1, 427/4, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 830/2, 830/4, 230/1, 231/4, 231/2, 233/2, 235/2; obręb ewid. 0019 Motyczno, jedn. ewid. 261306_5 Włoszczowa oraz na działkach o nr ewid. 210/1, 578/1, 348/4, 348/1, 349/1, 1399/1, 1399/8, 1400/3, 1400/1; obręb ewid. 0016 Łachów, jedn. ewid. 261306_5 Włoszczowa, stanowiących teren zamknięty PKP.
od
13.04.2017
do
27.04.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.03.2017r. pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 28.03.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.251.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764” – etap II, na terenie gminy Staszów.
od
06.04.2017
do
20.04.2017
IR.II.746.12.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5.04.2017r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5.04.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 23.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV w miejscowości Krzyżka, gm. Suchedniów, w ramach inwestycji pt.” PBW rozbudowy i przebudowy linii 15 kV GPZ Występa - Bodzentyn w odgałęzieniu Łączna Podłazie, Mnichów oraz linii 15 kV GPZ Suchedniów – Zagórska w odgałęzieniu Ostojów, Krzyżka”, na działce o nr ewid. 54, w obrębie ewid. 5 – Krzyżka, w jednostce ewid. 261005_5 Suchedniów, stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
06.04.2017
do
20.04.2017
IR.II.746.10.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5.04.2017r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5.04.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 20.10.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Roboty budowlane związane z przebudową hali produkcyjnej 27 C, polegającą na zmianie elewacji i ociepleniu budynku hali oraz zmianie formy architektonicznej poprzez zwiększenie powierzchni zabudowy budynku z 9560,30 m2 do 9616,25m2”, na działce o nr ewid. 1/49, w obrębie ewid. 05 Młodzawy, w jednostce ewid. 26001_1 Skarżysko-Kamienna, stanowiącej teren zamknięty MON.
od
04.04.2017
do
18.04.2017
IR.II.746.4.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.04.2017r. IR.II.746.4.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.04.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr VI/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "przebudowie dachu, rewaloryzacji elewacji, zadaszeniu balkonów na kondygnacji II piętra, przebudowie zadaszeń nad wejściami gospodarczymi do budynku, zabudowie wnęki wejściowej do budynku z przeznaczeniem na powiększenie powierzchni użytkowej zespołu gabinetu pielęgniarsko zabiegowego, montażu elementów p.poż., oraz przebudowie obiektów w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.” - w ramach zadań: "Modernizacja dachu na budynku nr 1 i rewaloryzacji elewacji budynku 21 WSZUR w Busku-Zdroju" oraz „Dostosowanie budynków nr 1 (Perła) i nr 2 (Koral) do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z modernizacją przestrzeni komunikacyjnej i pomieszczeń mieszkalnych", na działce o nr ewid. 127 obręb 0013 Busko-Zdrój.
od
04.04.2017
do
18.04.2017
IR.II.746.8.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2017r. IR.II.746.8.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2017r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa bocznicy kolejowej od stacji Sędziszów LHS do Rozlewni Gazu Płynnego LPG firmy GASPOL S.A. w Warszawie”. Teren obejmuje działki o nr ewid.: 853/13 i 853/10 obręb 0003 Sędziszów oraz działkę o nr ewid. 571 obręb 0019 Pawłowice, gmina Sędziszów - stanowiące teren zamknięty PKP.
od
05.04.2017
do
19.04.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.03.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 29.12.2016r., bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 30.01.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.75.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana decyzja Nr 2/17 z dnia 31.03.2017r., znak: SPN.III.7820.1.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowe”.
od
30.03.2017
do
12.04.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2017 - przekazanie skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 22 marca 2017 r. przekazał skargę Pana Adama Rysińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Renatę Trelę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2017 r. znak: SPN.VII.7570.1.10.2016, uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta Kielce z dnia 02.11.2016 r., znak: GNG.IV.6833.1.20.2014 w przedmiocie ustalenia i przyznania odszkodowania na rzecz Pana Romana Tasarza (osoby nieznanej z miejsca pobytu) w wysokości 160.676 zł za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie 0023 miasto Kielce, oznaczonej jako działki: nr 501/3 o pow. 0,0067 ha i nr 698/5 o pow. 0,0278 ha, oraz odmowy przyznania Panu Adamowi Rysińskiemu odszkodowania za ww. nieruchomość, która z dniem 11.10.2011 r. stała się własnością Gminy Kielce, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Kielce Nr 9/2011 z dnia 23.08.2011 r., znak: AU-III.6740.2.2.2011.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Żółkiewskiego w Kielcach” i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
03.04.2017
do
17.04.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.02.2017r., znak: WP.RPD.4020.20.2.15.AR, uzupełniony pismem z dnia 20.03.2017r., znak: WP.RPD.4020.20.2.15, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach” od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761.
od
01.04.2017
do
30.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2017 r.
od

do
Obwieszczenia
od
23.03.2017
do
06.04.2017
IR.II.746.2.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2017r. IR.II.746.2.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że w dniu 22.03.2017r. została wydana decyzja Nr V/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowo-napowietrznej SN 15kV wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN 15/04kV, w km od 232,7 do km 248,9 linii kolejowej nr 8, na działkach o nr ewid.: 853/13 obręb 0003 Sędziszów, 1383 obręb 0026 Potok Wielki, 188 obręb 0004 Brynica Sucha, 153 obręb 0031 Skroniów, 13/1 i 2/4 obręb 0009 Jędrzejów, 571 obręb 0019 Pawłowice, 411 obręb 0003 Boleścice, 87 obręb 0017 Mierzyn, 552 obręb 0031 Wojciechowice oraz 326/5 i 370/3 obręb 0016 Zagórze - stanowiących teren zamknięty PKP.
od
21.03.2017
do
04.04.2017
IR.II.746.3.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.03.2017 r. IR.II.746.3.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że w dniu 20.03.2017r. wydano decyzję nr IV/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka B-C sieci wodociągowej w części miejscowości Mstyczów, gmina Sędziszów w zakresie przekroczenia terenu zamkniętego linii kolejowej nr 64 Kozłów - Koniecpol Szlak: Kozłów – Starzyny od km 7+925 do km 7+990 na działce o nr ewid.: 1030, obręb 0018, jednostka ewid. Sędziszów .
od
22.03.2017
do
05.04.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2017 - przekazanie skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 17.03.2017r. przekazał skargę Pana Sławomira Adamczyka na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2017r., znak: SPN.III.7821.1.4.2016, którą utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2016 Starosty Skarżyskiego z dnia 10.10.2016r., znak: AB.6740.2.6.2016.KP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 309009T Górki – Barwinek – Mroczków, odcinek końcowy (kilometraż lokalny od 0+000,00 do km 0+388,00) w miejscowości Górki i Mroczków, gmina Bliżyn, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
16.03.2017
do
30.03.2017
IR.II.746.7.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.03.2017r. IR.II.746.7.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.03.2017r. dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej Nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa) na stacji kolejowej Olszamowice od km 122.320 do km 127,480” polegającej na budowie nowej nastawni dysponującej w km 124,828, rozbiórce istniejącej nastawni zlokalizowanej w km 124,808, budowie antenowej konstrukcji wsporczej dla potrzeb radiołączności wraz z zabudową systemu radiołączności kolejowej oraz budowy kontenerowego budynku technicznego z rozbiórką istniejącego posterunku. Wnioskowany teren obejmuje działki o nr ewid.: 324/3, 657/9 obręb 0005 Olszamowice, gmina Fałków.
od
20.03.2017
do
03.04.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2017 - odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/17 z dnia 22.02.2017r., znak: SPN.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec - Pałecznica)” zlokalizowany w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, na terenie gminy Bejsce, miasta i gminy Kazimierza Wielka, gminy Opatowiec oraz miasta i gminy Skalbmierz dł. ok. 31,92km wpłynęły odwołania.
od
23.03.2017
do
29.04.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2017 - ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764” - etap I, na terenie miasta i gminy Staszów.
od
16.03.2017
do
30.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.03.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.02.2017r., bez znaku, uzupełniony w dniu 06.03.2017r., Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów – DW Nr 764” – etap IV, na terenie miasta Staszów.
od
15.03.2017
do
29.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.03.2017 - nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostało postanowienie z dnia 13.03.2017r., znak: SPN.III.7820.10.2017 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/17 z dnia 05.01.2017r., znak: SPN.III.7820.1.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 wraz z przebudową innych dróg publicznych, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Chęciny oraz gminy Małogoszcz.
od
10.03.2017
do
24.03.2017
IR.II.746.19.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2017r. IR.II.746.19.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2017r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr III/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na: "Budowie napowietrzno-kablowej linii 15kV potrzeb nietrakcyjnych relacji podstacja trakcyjna Łachów (155.550 km linii kolejowej nr 4) - podstacja trakcyjna Secemin (166.300 km linii kolejowej nr 4)”, na działkach stanowiących teren zamknięty PKP.
od
09.03.2017
do
23.03.2017
IR.II.7840.1.4.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2017r. IR.II.7840.1.4.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2017r. dot. zawiadomienia, że na wniosek Polskich Sieci Energetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w dniu 27.01.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach MG12-MG15 (bez słupów MG12, MG13, MG14, MG15) na działkach w obrębie 0006 Kostomłoty, jednostka ewid. 260410_2 Miedziana Góra.
od
09.03.2017
do
23.03.2017
IR.II.746.1.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2017r. IR.II.746.1.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2017r. dot. zawiadomienia, że na wniosek PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa działającej przez Pełnomocnika, w dniu 07.03.2017r. została wydana decyzja Nr I /2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Budowa linii kablowo-napowietrznej SN 15kV realizowanej w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy w kilometrach 232,29-232,69 na działce o numerze ewidencyjnym 2/4, obręb 0009 Jędrzejów, jedn. ewid. 260202_4 – stanowiącej teren zamknięty PKP".
od
09.03.2017
do
23.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2017 - uchylenie w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 06.03.2017r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 6/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 01.09.2016r., znak: AB-I.6740.2.8.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Kwarcianej w Kielcach (drogi gminnej) z budową w niej kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” – ETAP I od ulicy Wybranieckiej do działki nr ewid. 1113.
od
09.03.2017
do
23.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 08.02.2017r. (pismo bez znaku), uzupełniony pismem z dnia 02.03.2017r., znak: CK-DK74-PI-88/2017, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa miejsca do kontroli pojazdów przy drodze krajowej Nr 74 w miejscowości Piórków w km 122+293” na terenie gminy Baćkowice w powiecie opatowskim.
od
07.03.2017
do
21.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.03.2017 - nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostało postanowienie z dnia 03.03.2016r., znak: SPN.III.7820.9.2017 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 5/2016 z dnia 27.12.2016r., znak: SPN.III.7820.1.6.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie północnej obwodnicy Chmielnika o długości ok. 2,8km, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765 wraz z przebudową innych dróg publicznych oraz budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu i zjazdów na terenie miasta i gminy Chmielnik.
od
27.02.2017
do
13.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2017 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, z dnia 20.01.2017r., znak: 322/7382/ASA/2017, została wydana decyzja Nr 1/17 z dnia 22.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec - Pałecznica)” zlokalizowany w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, na terenie gminy Bejsce, miasta i gminy Kazimierza Wielka, gminy Opatowiec oraz miasta i gminy Skalbmierz dł. ok. 31,92km.
od
27.02.2017
do
13.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2017 - podanie do publicznej wiadomości - wydanie decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.02.2017r. wydał decyzję Nr 1/17, znak: SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec - Pałecznica)” zlokalizowany w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, na terenie gminy Bejsce, miasta i gminy Kazimierza Wielka, gminy Opatowiec oraz miasta i gminy Skalbmierz dł. ok. 31,92km.
od
20.02.2017
do
06.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.02.2017 - informacja o odwołaniach od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/17 z dnia 05.01.2017r., znak: SPN.III.7820.1.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25km”, na terenie miasta i gminy Chęciny oraz gminy Małogoszcz, wpłynęły odwołania.
od
16.02.2017
do
02.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.02.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.01.2017r., uzupełniony pismem z dnia 01.02.2017r., pisma bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764” – etap I, na terenie miasta i gminy Staszów.
od
13.02.2017
do
27.02.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.02.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu.