Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
12.02.2015
do
26.02.2015
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 11.02.20145. decyzja Nr 22/2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe w gminie Ożarów”.
od
09.02.2015
do
23.02.2015
Obwieszczenie (24) o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka Nr 786) w Kielcach – rozbudowa skrzyżowania ul. Piekoszowskiej, ul. Malików, ul. Białogońskiej”
od
04.02.2015
do
18.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PSG Sp. z o o.o., Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach w dniu 03.02.2015 r. została wydana decyzja Nr III/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Stąporków, ul. Odlewnicza ” na działce o nr ewidencyjnym: 2794/2 w obrębie ewidencyjnym: 2 Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
23.01.2015
do
06.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) Podaję do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20.01.2015r. została wydana dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna decyzja o pozwoleniu na wykonie robót budowlanych polegających na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110kV Radkowice,
od
23.01.2015
do
06.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w sprawie z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa w dniu 23.01.2015 r. została wydana decyzja Nr I/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym polegająca na: przebudowie wiaduktu nad torami LK nr 4 (CMK) w km 140,705 -140,940 wraz z obustronnymi dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleźnica-Oleszno
od
19.01.2015
do
02.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji (39/2014) o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 1/15 z dnia 09.01.2015r. znak: IN-III.747.39.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na terenie gmin: Morawica, Nowa Słupia, Daleszyce w powiecie kieleckim oraz gminy Brody w powiecie starachowickim,
od
19.01.2015
do
02.02.2015
Obwieszczenie (25) o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Ćmielowa” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów.
od
20.01.2015
do
03.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A, stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach”
od

do
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej za rok 2014 Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej za rok 2014
od
08.01.2015
do
22.01.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 19.11.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” w gminie Ożarów”.
od
31.12.2014
do
14.01.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30.12.2014r. została wydana dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. decyzja Nr 189/2014 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski”,
od
29.12.2014
do
12.01.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2014r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Nr 173/2014 z dnia 25.11.2014r., znak: IN-II.7840.3.8.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”.
od
30.12.2014
do
13.01.2015
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 22.12.2014r. decyzja Nr 184/2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza – odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki. Zadanie 1: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni”.
od
24.12.2014
do
07.01.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PSG Sp. z o o.o., Oddział w Tarnowie w dniu 09.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Stąporków, ul. Odlewnicza ” na działce o nr ewidencyjnym: 2794/2 w obrębie ewidencyjnym: 2 Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
29.12.2014
do
12.01.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -dr. nr 755 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap III na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72”
od
22.12.2014
do
05.01.2015
Zawiadomienie o zmianie decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Pińczowie Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 17.12.2014r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, uchylił w części i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr AB.VI.6740.D.1.2014 Starosty Pińczowskiego z dnia 18.09.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Żwirki i Wigury i ulicą 1 Maja na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem połączenia do ulicy Republiki Pińczowskiej, realizowanego w ramach projektu unijnego pn.: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej”
od
16.12.2014
do
30.12.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna w dniu 15.12.2014r. została wydana decyzja Nr XXIII/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii kablowej nn 0,4 kV na ul. Dobromyśl w Kielcach, na działce o nr ewidencyjnym 87/25, obręb ewid. 0018” –stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
08.12.2014
do
23.12.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie w dniu 18.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wiaduktu nad torami LK nr 4 (CMK) w km 140,705-140,940 wraz z obustronnymi dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleźnica-Oleszno
od
08.12.2014
do
05.01.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla przebudowy i rozbudowy zbiornika retencyjno – wyrównawczego wraz z rozbudową przepompowni Nadbrzezie oraz odmulenia i udrożnienia koryta cieku Struga A.
od
08.12.2014
do
08.03.2015
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
od
26.11.2014
do
19.12.2014
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa wydana została w dniu 25.11.2014r. decyzja Nr 173/2014, znak: IN-II.7840.3.8.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”.
od
17.11.2014
do
01.12.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na terenie gmin: Morawica, Nowa Słupia, Daleszyce w powiecie kieleckim oraz gminy Brody w powiecie starachowickim
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wypłaty środków z dotacji celowej (...) Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wypłaty środków z dotacji celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2014 rok w części 85/26 - województwo świętokrzyskie z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie.
od
28.10.2014
do
12.11.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A.,nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
16.10.2014
do
30.10.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - powiat staszowski, gm. Łubnice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 24/14 z dnia 10.10.2014r. znak: IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna punkt techniczny 126.1 – Łubnice”, na terenie gminy Łubnice w powiecie staszowskim
od
06.10.2014
do
20.10.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyskizawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w dniu 26.08.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”.
od
07.10.2014
do
21.10.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje z 21.07.2014 r. Znak: IN.VIII.7720-96/07,z 22.08.2014 r. Znak: IN.VIII.752.62.2013, z 01.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.52.2014, z 05.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.54.2014, z 05.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.55.2014, z 05.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.56.2014, z 09.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.50.2014, z 09.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.51.2014, z 23.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.67.2013, i z 24.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.40.2014, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
01.10.2014
do
31.03.2015
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2014 r.
od
23.09.2014
do
07.10.2014
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn, wpłynęło odwołanie
od
10.09.2014
do
24.09.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (k) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 09.09.2014 r. została wydana decyzja Nr 24/CD/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147,548 linii nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”.